• ПРО ФОНД

  МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ФОНД

  ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

  В 1994 році в Києві за ініціативи освітян України засновано Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого. Президентом Фонду обрано Валентину Стрілько.

  Основні завдання Фонду: залучення благодійних та власних коштів на підтримку та розвиток  українського шкільництва, сприяння розширенню мережі україномовних освітніх закладів в Україні та за її межами, допомога у здобутті освіти сиротам, малозабезпеченим талановитим дітям,  матеріальна допомога дитячим будинкам та інтернатам, вивчення історії, культури і мистецтв українського народу, його національних традицій.

  Фонд має осередки в усіх областях України та діє відповідно до розроблених ним програм: «Українська школа XXI століття», «Україна крізь тисячоліття», «Софія Київська», «Абітурієнт», «Стипендіат», «Кадри», «Здорові діти – здорова нація», «Інтел «Навчання для майбутнього» та інші.

  Фонд розгорнув широку діяльність з видавництва освітньої літератури, якої бракує в школах України та вищих навчальних закладах України.

  Вперше на початку 90-х років було українською мовою видрукувано підручник для вищої школи «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ України», видані посібники з досвіду роботи Стрітівської кобзарської школи, Фастівської школи народної майстерності, Сквирського ліцею та авторська програма для початкових класів з української пісні Олени та Степана Щербак, вперше в середині 90-х років було видано двохтомник антології поезії вчителів України «Самоцвіти», видаються підручники для вищої школи. Зокрема, підручник з психології, підручник «Українська мова для іноземних студентів». Періодично коштами Фонду видається й інша література, зокрема: Історія інституту міжнародних відносин, Двохтомник Історії української дипломатії Українська народна пісня та ін.

  Фонд фінансує програму стипендіатів. Постійно підтримується когорта кращих відмінників-студентів, викладачів, які відзначилися своєю працею, наполегливою боротьбою за державність України, які мають наукові розробки, працюють над створенням підручників, посібників.

  Зроблені перші в Україні кроки у відновленні історичної правди про Івана Мазепу. З ініціативи Фонду в листопаді 1994 року був відкритий пам`ятник гетьманові на його батьківщині в селі Мазепинцях на Білоцерківщині. Бажаючи зберегти для нащадків «колиску» славного лицаря України, Фонд взяв під опіку село Мазепинці. За кошти Фонду в травні 1997 року було відкрито в Києві пам’ятник Великому князю Ярославу Мудрому.

  Фонд постійно проводить виставки робіт обдарованих дітей.

  Щорічно Фонд проводить різноманітні конференції з питань освіти, в тому числі і міжнародні.

  З 2004 року Фонд разом з Компанією Інтел в Україні реалізує програму «Навчання для майбутнього».

  З 2008 року Фонд разом з Міністерством оборони України відповідно до Указу Президента України № 194/2008 від 4 березня 2008 року розпочав збір коштів на будівництво військового ліцею для дітей-сиріт в селищі Батурин Чернігівської області.

  Колективними членами Фонду є провідні вищі навчальні заклади України, загальноосвітні школи з усіх областей України, організації, установи та комерційні структури.

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ

  ЯРОСЛАВА МУДРОГО

  Международный образовательный фонд имени Ярослава Мудрого создан в 1994 г. по инициативе Валентины Стрилько, при поддержке преподавателей средних и высших учебных заведений Украины.

  Основными задачами фонда являются благотворительная деятельность,  направленная на поддержку средних и высших учебных заведений Украины, оказание помощи в получении образования детям-сиротам, малообеспеченным талантливым детям, материальная поддержка детских домов и интернатов, развитие культуры и искусства, включая организацию выставок, конкурсов, концертов и туризма.

  Фонд имеет отделения во всех областях Украины и действует согласно разработанных им программ:

  «Высшая школа»;

  «Обучение иностранных студентов»;

  «Стипендиаты и лауреаты премий фонда»;

  «Кадры»;

  «Учеба для будущего»;

  «Трансформация экономического образования науки в КНУ им.Тараса Шевченко»;

  «Издательская программа»;

  «Учитель»;

  «Украинская школа ХХ1 столетия»;

  «Украина сквозь тысячелетия»;

  «София Киевская»;

  «Здоровые дети – здоровая нация»;

  «Нет чужих детей»;

  «Украинская книжка – учебным заведениям» и другим программам.

  Фонд имеет собственную полиграфическую базу, на которой печатает необходимую литературу для учебных заведений. Нами были выпущены двухтомная антология поэзии учителей «Самоцветы», авторская программа для начальных классов по украинской песне, «Украинский язык для иностранных студентов», «Административная деятельность внутренних дел Украины». На средства фонда постоянно  издается литература для высших учебных заведений – «История института международных отношений», двухтомник «Истории украинской дипломатии», «Научные и научно-правовые школы» и другие издания.

  Коллективными членами фонда являются более 1200 школ во всех областях Украины, высшие учебные заведения, организации, учреждения и коммерческие структуры.

  За свою многолетнюю благотворительную деятельность Международный образовательный фонд имени Ярослава Мудрого и его Президент Валентина Стрилько награждены многочисленными грамотами, дипломами и другими наградами.

  Yaroslav Mudry International Educational Foundation

  In 1994 in Kiev, Ukraine the educator community initiated the organization of Yaroslav Mudry International Educational Foundation. ValentynaStrilko was elected to be the President of the Foundation.
  The main objective of the Foundation: the involvement of charities and own funds to support and develop the Ukrainian school system, promoting the network of Ukrainian educational institutions in Ukraine and abroad, assistance in obtaining education to orphans, disadvantaged gifted children, financial assistance to orphanages and boarding schools, the study of history, culture Arts and Ukrainian people, their national traditions.

  The Foundation has branches in all regions of Ukraine and acts according to programs:

  «The Ukrainian School XXI century»,

  «Ukraine through the Millennium»,

  «Sophia Kyivska»,

  «Applicant», «Scholarship», «Staff»,

  «Healthy Children – Healthy Nation»,

  «Intel «Teach to the Future» and other.

  Foundation launched an extensive educational activities for publishing educational literature that is missing in Ukraine’s schools and higher educational institutions of Ukraine.
  For the first time in the early 90’s several the Ukrainian language textbook were printed for high school: «Administrative activities of internal affairs of Ukraine»,  manuals of Stritivska kobzar school, Fastovsky school of traditional arts, Skvirsky Lyceum, Olena and Stepan Scherbak program on traditional Ukrainian school for elementary school; for the first time in the mid 90’s the 2-volume poetry anthology of Ukrainian  teachers «Gems»; also other textbooks for high school were published. In particular, a textbook on psychology,  textbook «Ukrainian language for foreign students». Periodically, the Foundation funds other publications: History of the Institute of International Relations, History of Ukrainian diplomacy, Ukrainian folk song and others.

  The Foundation funds the scholarships for best students, distinguished teachers who participated in the struggle for independence of Ukraine, have scientific research works, create textbooks and manuals.
  The Foundation made the first steps in Ukraine in restoring the historical truth of Mazepa. On the initiative of the Foundation in November 1994 the monument to Hetman Mazepa was erected in his homeland in the village of BilaTserkva district. Wanting to preserve for posterity the «cradle» of the glorious knight of Ukraine, the Foundation takes care of the Mazepintsy village. The Foundation sponsored the construction of the monument to Grand Duke Yaroslav the Wise in Kyiv.

  Foundation holds exhibitions regularly works of gifted children.

  Each year the Foundation organizes various conferencesincluding international on the topics of education.Since 2004, the Fund is implementing the program Intel Teach to the Future together with Intel in Ukraine.

  Since 2008, the Fund together with the Ministry of Defence of Ukraine in accordance with the Decree of President of Ukraine № 194/2008 of 4 March 2008 has started to raise funds for the construction of a military school for orphans in the village Baturin, Chernihiv region.
  Collective members of the Foundation are the leading universities of Ukraine, schools in all regions of Ukraine, organizations, institutions and businesses.

  乌克兰亚拉斯拉夫国际教育基金会

  亚拉斯拉夫国际教育基金会创建于1994年 在乌克兰中高等教育学府教师们得支持下,瓦伦吉娜 斯特莉利卡会长首创。

  基金会的主要任务是参与慈善工作和发展乌克兰教育,促进乌克兰与国外的教育文化发展,援助孤儿与贫困天才儿童,资助孤儿院,研究历史,文化及乌克兰人文风俗传统,发展文化艺术,基金会并出版过很多文化书籍并定期举办文化艺术展览,比赛,晚会及旅游等。

  基金会在乌克兰所有地区设有分支机构,并共同发展如下—————

  《高等院校》

  《外国学生乌克兰受教》

  《基金会奖学金及获奖学生》

  《干部》

  《为未来的学习》

  《基辅国立大学转型经济教育学》

  《出版计划》

  《教师》

  《乌克兰二十一世纪学院》

  《乌克兰千年史》

  《基辅索菲亚》

  《孩子的健康—民族的健康》

  《没有外人的孩子》

  基金会拥有自己的印刷基地,为学院出版所需文献。我们发行过两卷教师诗歌选集《宝石》,低年级自主创作乌克兰歌曲,《外国学生学习乌克兰语》,《乌克兰内务行政活动》。基金会不断为高等学府出版文献–《国际关系学院历史》,两卷集《乌克兰外交史》,《科学与法律学院》等等。

  该基金会的集体成员由乌克兰所有区域内1200多所学校组成。

  亚拉斯拉夫国际教育基金会和会长瓦伦吉娜 斯特莉利卡以自己多年的慈善事业赢得了大量的奖章证书

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2