• АСОЦІАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСОЦІАЦІЮ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

  Асоціація іноземних студентів (далі Асоціація) є структурним підрозділом Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, яка на добровільній основі об’єднує іноземних студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах України. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом «Про об’єднання громадян», Статутом Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого а також цим Положенням.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  Основним завданням Асоціації є популяризація вищої освіти України в світі, захист прав та інтересів іноземних студентів, які навчаються в Україну, надання допомоги у вирішенні навчальних, соціальних, юридичних, медичних та інших проблем, з якими вони стикаються в період навчання.

  ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

  Членом Асоціації має право бути іноземний студент, який визнає Статут Фонду, Положення про Асоціацію, бере активну участь в її діяльності і щорічно платить членські внески. Вступ до Асоціації здійснюється шляхом письмового чи електронного заповнення анкети, розташованої на сайті Асоціації. Оплата щорічних членських внесків здійснюється за безготівковим або готівковим розрахунком через бухгалтерію Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого. Припинення членства в Асоціації відбувається у разі: – Добровільного виходу; – Закінчення навчання та виїзду з України; – Несплата щорічних членських внесків.

  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

  Член Асоціації має право: – Брати участь у заходах, які проводить Асоціація; – Вносити пропозиції на розгляд органів управління; – Вибирати і бути обраним до органів управління Асоціації; – Отримувати інформацію з усіх питань діяльності асоціації; – Отримувати консультаційну, матеріальну, наукову, творчу та методичну підтримку Асоціації; – Бути морально і матеріально зацікавленим за активну участь у діяльності Асоціації. Член Асоціації зобов’язаний: – Дотримуватися вимог Положення про Асоціацію; – Всіма доступними засобами і методами підтримувати Асоціацію у її починаннях.

  СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

  Первинною структурою Асоціації є Асоціація іноземних студентів вищого навчального закладу України (ВНЗ). Асоціація ВНЗ складається з національних груп студентів, які навчаються в ньому. Національну групу очолює координатор національної групи ВУЗу. Координатор національної групи ВУЗу обирається простою більшістю на зборах національної групи. Асоціацію ВУЗу очолює Голова Асоціації ВНЗ. Голова асоціації ВНЗ обирається простою більшістю на зборах координаторів національних груп ВНЗ та затверджується Президентом Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого. Керівним органом Асоціації є Рада Асоціації. Рада Асоціації складається з Голови Асоціації ВНЗ та групи координаторів по країнах. Склад Голів Асоціацій ВУЗів затверджується Президентом Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого. Асоціацію іноземних студентів очолює Голова Асоціації. Голову Асоціації призначає Президент  Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого.

  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Всі питання щодо зміни і доповнення даного Положення приймаються на Раді Асоціації іноземних студентів.

  КЕРІВНИЦТВО АСОЦІАЦІЇ

  Керівник Асоціації іноземних студентів

  Сонмез Хакан Мутлу

  Сонмез Хакан Мутлу народився в місті Болу (Турція) в родині державного службовця. В 2001 році закінчив середню школу Мехметчика (м. Баликесир). В 2001 році вступив в Баликесирський ліцей та вивчав точні науки (математику, фізику, хімію, біологію, логіку). В 2004 році закінчив Баликесирський ліцей з середнім балом 4,81 із 5. В 2005 році взяв участь в університетських екзаменах Турції і переміг в конкурсі на інженерну спеціальність (факультет економіки та фінансів). Прагнув вивчити медицину. В 2006 році вступив на медичний факультет до Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (англомовна група). Вільно володіє англійською, турецькою, українською, російською мовами. Зараз на відмінно навчається на 5 курсі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

  Координатор по роботі зі студентами з Китайської народної республіки

  Ван Цзинюе

  Ван Цзинюе народилась в м. Джан цзякоу (Китай). В 2002 року закінчила школу «Дін ан» в м. Щиа мень. В 2006 році закінчила ліцей «Бей лонг» м. Чжанцзякоу. В 2007 році вступила на перший курс факультету слав’янської філології Київського національного лінгвістичного університету для навчання за спеціальністю «російська мова і література». Закінчила 4 курс, отримала диплом бакалавра. Вступила в магістратуру (перекладацький факультет) до Київського національного лінгвістичного університету. Вільно володіє китайською та російською мовами та має розмовний рівень  володіння англійською мовою.

   

   

  Координатор по роботі зі студентами з Польщі

  Кароліна Кобилецька

  Кароліна Кобилецька народилась в Польщі в м. Торунь. В 2006 році закінчила університеті ім. Миколая Коперника в м. Торунь (факультет адміністрація). Отримала кваліфікацію магістр. Додатково закінчила європейський факультет в цьому ж університеті. Після магістратури отримала післядипломну освіту в Вищий банківській школі (м. Торунь) на факультеті програми і європейські фонди у зв’язках з Європейським союзом. Вільно володіє англійською, польською мовами, має розмовний рівень володіння російською мовою, успішно навчається на факультеті слав’янські мови в Київському національному лінгвістичному університеті.

   

   

  Координатор по роботі зі студентами з Казахстану

  Марат Раушан

  Марат Раушан народилась в Казахстані в м. Кзл-Орда . В 2007 році закінчила казахсько-турецький ліцей в м. Кзл-Орда на відмінно. В цьому ж році вступила до Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на фармацевтичний факультет, де зараз успішно навчається. Вільно володіє англійською, турецькою, казахською мовами. Вивчає  німецьку, іспанську мови.

  ________________________________________________________________

  СТВОРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ. КОНФЕРЕНЦІЇ В ВУЗах

   

  ПОЛОЖЕНИЕ

  ОБ АССОЦИАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

  Ассоциация иностранных студентов (далее Ассоциация) является структурным подразделением Международного образовательного фонда имени Ярослава Мудрого, которая  на добровольной основе объединяет иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Украины.

  В своей деятельности Ассоциация руководствуется Конституцией Украины, Законом «О объединении граждан», Уставом международного образовательного фонда имени Ярослава Мудрого  а также данным Положением.

  ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ

  Основным заданием Ассоциации является популяризация высшего образования Украины в мире, защита прав и интересов иностранных студентов, обучающихся в Украине, оказание помощи в решении  учебных, социальных, юридических, медицинских,  и иных  проблем, с которыми они сталкиваются в период обучения.

  ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

  Членом Ассоциации имеет право быть иностранный студент,  который признает Устав фонда, Положение об Ассоциации, принимает активное участие в ее деятельности и  ежегодно платит членские взносы.

  Вступление  в Ассоциацию осуществляется путем письменного или электронного заполнения анкеты, расположенной на сайте Ассоциации.

  Оплата ежегодных членских взносов осуществляется по безналичному или наличному расчету через бухгалтерию образовательного фонда имени Ярослава Мудрого.

  Прекращение  членства в Ассоциации происходит в случае:

  – добровольного выхода

  – окончания обучения и выезда из Украины

  – неуплаты ежегодных членских взносов.

  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

  Член Ассоциации имеет право:

  – брать участие в мероприятиях, которые проводит Ассоциация

  – вносить предложения на рассмотрение органов управления

  – выбирать и быть избранным в органы управления Ассоциации

  – получать информацию по всем вопросам деятельности ассоциации

  – получать консультационную, материальную, научную, творческую и методическую поддержку Ассоциации

  – быть морально и материально заинтересованным за активное участие в деятельности Ассоциации

  Член Ассоциации обязан:

  – придерживаться требований Положения об Ассоциации

  – всеми доступными средствами и методами поддерживать Ассоциацию в ее начинаниях

  СТРУКТУРА   И  РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

  Первичной структурой Ассоциации являются Ассоциация иностранных студентов высшего учебного заведения Украины (ВУЗа).

  Ассоциация ВУЗа состоит из национальных групп, обучающихся в нем студентов.

  Национальную группу возглавляет координатор национальной группы ВУЗа.

  Координатор национальной группы ВУЗа избирается простым большинством на собрании национальной группы.

  Ассоциацию ВУЗа возглавляет Глава Ассоциации ВУЗа.

  Глава ассоциации ВУЗа избирается простым большинством на собрании координаторов национальных групп ВУЗа и утверждается Президентом образовательного фонда имени Ярослава Мудрого.

  Руководящим органом Ассоциации  является Совет Ассоциации.

  Совет Ассоциации состоит из Глав Ассоциации ВУЗов и группы координаторов по странам.

  Состав Глав Ассоциации ВУЗов утверждается Президентом образовательного фонда имени Ярослава Мудрого.

  Ассоциацию иностранных студентов возглавляет Глава Ассоциации.

  Главу Ассоциации назначает Президент образовательного фонда имени Ярослава Мудрого.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  Все вопросы по изменению и дополнению данного Положения принимаются  на Совете Ассоциации иностранных студентов.

  ДНІ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ГІМНАЗІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН № 323, ПРОВЕДЕНІ АСОЦІАЦІЄЮ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ФОНДУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2