• V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ – 26 КВІТНЯ 2013

  26 квітня 2013 року спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова,  Академією наук вищої освіти України проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи».

  _____________________________________________________________________

  Національна академія педагогічних наук України

  Академія наук вищої освіти України

  Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

   

  Інформаційні спонсори:

  Газети «Голос України», «День», «Освіта»

  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

   

  26 квітня 2013 року

   

  Інформаційний лист-запрошення

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», яка відбудеться 26 квітня 2013 року (початок о 10.00) у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

  Робоча мова конференції: українська

  Плануються такі тематичні напрями конференції:

  1. Теоретико-методологічні засади національного виховання.
  2. Впровадження української національної ідеї в педагогічну теорію і практику.
  3. Національні цінності української народної педагогіки, освітньо-виховних традицій українознавства.
  4. Українська державна мова і національна культура як феномени виховання любові до Батьківщини, поглиблення єдності народу і зміцнення українського державотворення.
  5. Форми, методи і засоби виховання в дітей і молоді українського патріотизму.
  6. Шляхи і засоби формування історичної пам’яті, національної свідомості і самосвідомості, гідності громадянина України.
  7. Виховання в учнівської і студентської молоді національних і вселюдських ідейно-духовних, морально-етичних цінностей, національного характеру і світогляду.
  8. Формування особистості в дусі гуманізму, демократичних цінностей і політичної культури.
  9. Патріотична спрямованість особистості як складова професійної підготовки майбутніх педагогів.

   

  Співголови оргкомітету:

  –        Андрущенко Віктор Петрович­ – ректор НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, член-кореспондент НАН України.

  –        Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України.

  –        Стрілько Валентина Василівна – Президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Для участі в конференції до 30 березня 2013 року надіслати:

  1. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

  –        прізвище, ім’я, по-батькові учасника;

  –        домашня адреса з обов’язковою вказівкою поштового індексу, телефон, факс, контактний номер телефону, e-mail;

  –        назва організації (ВНЗ) та її адреса;

  –        форма участі (доповідь до 10 хв.), повідомлення (до 5 хв.), напрям, де планується виступ, назва доповіді.

   

  Вимоги до оформлення статей:

  1. Прізвище, ім’я, по-батькові автора.
  2. Наукове звання, посада, місце роботи автора.
  3. Назва статті (великими літерами).
  4. Анотація статті та ключові слова англійською і українською мовою (6-10 рядків).
  5. Текст статті.
  6. Перелік літератури подається наприкінці статті в порядку згадування, посилання в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад [5,с.20].
  7. Список літератури оформлюється за новим стандартом до оформлення джерел за вимогами «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», №5,2009р.
  8. Стаття повинна бути обсягом 8000-22000 знаків/шрифт ­- Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5/.

   

  За матеріалами конференції планується видання збірника  наукових праць, що входить до переліку фахових видань України.

   

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 20 квітня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 150 гривень. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 20 гривень. Кошти просимо надсилати на банківські реквізити МБФ імені Ярослава Мудрого:

  р/р 26005015902401

  в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

  МФО 300937

  ЄДРПОУ 20062836

  Одержувач: МФ імені Ярослава Мудрого

  Призначення платежу: на проведення Конференції та видання посібника по Конференції. Без ПДВ.

   

  Статті, написані з дотриманням вимог, надсилати у паперовому та електронному примірниках за адресою оргкомітету: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, лабораторія народної педагогіки, вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601, тел. (044) 286-10-21, 284-72-72, 486-31-49, e-mail: fond_@ukr.net.

   

  Оргкомітет.

  _____________________________________________________________

  Міністерство освіти і науки України

  Національна академія педагогічних наук України

  Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Академія наук вищої освіти України

    

  ПРОГРАМА

  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

   «УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»

   

  26 квітня 2013 року

   Київ – 2013

  ВІТАННЯ

   Голови Верховної Ради України Володимира Рибака 

   Учасникам і організаторам

  Всеукраїнських науково-практичних

  конференцій «Патріотичне та

  національне виховання громадян України  –

  передумова розвитку державності»!

   

  Шановні друзі!

  Україна сьогодні вкрай потребує високоосвіченого, високоморального, патріотично налаштованого молодого покоління, яке, насамперед, може виховати педагог, бо саме вчи­тель формує і закладає у серця і душі дітей усе найкраще, що потім вони про­несуть крізь життя. Найголовніше покликання вчителя – робити світ гу­ма­­ннішим, плекати в учнів доброту, любов до рідної землі, родини, свого на­роду, бажання працювати для розквіту держави.

  Саме тому проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій із проблем виховання патріотизму впродовж 2013 року, така наочна презентація кращого педа­го­гіч­ного досвіду є надзвичайно актуальною і важливою подією у становленні небайдужого до долі своєї країни гро­ма­дянина – патріота України, гідного нащадка славних українських пращурів.

  Упевнений, що спільними зусиллями педагогів, науковців, органів держав­ної влади та місцевого самоврядування, громадських діячів у нашій краї­ні буде створено потужну систему українського патріотичного виховання.

  Зичу всім вам миру, міцного здоров’я, щастя, вагомих і щедрих здобутків на ниві виховання молодого покоління, яке працюватиме на благо Українського народу в ім’я процвітання нашої Вітчизни!

  Голова Верховної Ради України                                      Володимир Рибак 

   

   ВІТАННЯ

  Заступника Голови Верховної Ради України Р. В. Кошулинського 

   Шановні пані та панове!

   Щиро вітаю учасників і гостей Всеукраїнської науково-практичної  кон­фе­рен­ції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності».

  На обговорення шановної громади виноситься вкрай актуальна для україн­сь­ко­го народу та української держави тема.

  Виховання підростаючого покоління є найважливішим складником національ­ної культури. Сталість існування нації гарантується лише передачею прийдешнім по­ко­лінням культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів.

  Повноцінну, цілісну, національно-свідому особистість можливо виховати тіль­ки завдяки правильно організованій системі вивчення національних ідеалів і тради­цій. А ця система має формуватися з національного світогляду, філософії народу та на­ціо­нальної ідеології.

  Особливе значення проблеми національного виховання має саме для України. Соборна незалежна Українська держава була мрією та ціллю багатьох поколінь свідомих українців. Сучасна Україна є реалізацією цієї віковічної мети.

  Ключовим завданням національного виховання повинно стати введення патріо­тич­ного в ранг національно значимої і об’єктивно необхідної цінності для всіх громадян.

  Впевнений, що широке обговорення спеціалістами та представниками громад­сь­кості реалій, тенденцій і перспектив розвитку системи українського національного вихо­вання сприятиме успішному вирішенню цього завдання.

  Бажаю учасникам і гостям конференції цікавої та плідної роботи.

  З повагою,

  заступник Голови Верховної Ради України                Р. В. Кошулинський                          


  ЗВЕРНЕННЯ

  Президента Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кременя

  Учасникам конференції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» 

  Шановні колеги! 

  Проблема патріотичного виховання громадян України, яка обговорюватиметься сьогодні на конференції, є однією з найактуальніших суспільних і, зокрема, освітянських проблем сьогодення. Її успішне вирішення – запорука подальшого розвитку української державності. Бо лише свідомі самодостатні громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їхнім інтересам, можуть утвердити демократичну, правову, економічно стабільну державу як цивілізованого члена світового співтовариства.

  Патріотичне виховання повинно зайняти провідну роль у підготовці до життя молодого покоління, стати важливим компонентом політичної соціалізації. Значення національного єднання в добу глобалізації не тільки не зменшується, а навпаки, зростає. Бо глобалізація означає не тільки зближення народів, а й загострення конкуренції між державами, розповсюдження її на різні сфери життя, набуття нею планетарного характеру. І тільки держава, де панує національна єдність, зможе бути конкурентоспроможною, а значить забезпечити краще життя своїм громадянам. Тому патріотизм це і шлях до кращого життя в країні.

  Від сформованості патріотизму залежить розвиток інших суспільно значущих якостей особистості. Виходячи з цього, патріотизм, патріотичне виховання сьогодні є нагальною потребою і держави, і суспільства, які зацікавлені в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної свідомості здійснювалися на моральній основі. Патріотичне виховання громадян органічно передбачає поважне ставлення до інших народів, їхньої історії, культури, традицій. Ще видатний український поет В. Сосюра писав: «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну».

  У вихованні громадянина-патріота України важливого значення набуває взаємодія органів виконавчої влади, системи освіти і соціальних інститутів педагогічної науки. Ми всі переконані в тому, що становлення патріотизму, національної свідомості юних громадян має бути пріоритетом, насамперед, діяльності навчальних закладів з належним науковим супроводом цієї роботи.

  Варто зазначити, що сьогодні поки що недостатньо ґрунтовних досліджень, які б розкривали основні підходи, нові форми, методи та технології виховання юних патріотів України. Продуктивними науковими підвалинами для створення інноваційних навчально-виховних методик, технологій, які б сприяли розвитку в кожної молодої людини стійких духовно-моральних переконань і світогляду, мають стати ідеї гуманізму, демократизму, людиноцентризму. Важливо також забезпечити належну професійну готовність педагогічних працівників до реалізації завдань і змісту патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, удосконалення процесу підвищення професійної компетентності педагогів щодо патріотичного виховання молоді в системі вищої і післядипломної освіти.

  Учасниками сьогоднішньої конференції є наукові й науково-педагогічні працівники, керівники органів державного управління і місцевого самоврядування, працівники освіти, закладів та установ фізичної культури і спорту, культури та туризму, представники громадських організацій. Сподіваюся, що конструктивна дискусія, продуктивний діалог сприятимуть визначенню концептуальних засад патріотичного виховання, обміну практичним досвідом з питань змісту й технологій формування патріотичних почуттів учнівської та студентської молоді. А від так все це буде поступом до розвитку державності України, фактором консолідації усього українського суспільства.

  То ж бажаю плідної всім Вам  роботи й успіхів!

  Президент

  Національної академії

  педагогічних наук України                                                         Василь Кремень

   

  ВІТАННЯ

  ректора Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка,

  прези­дента спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.Губерського 

  Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» 

  Шановні колеги! 

  Щиро вітаю Вас із початком роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності»!

  Питання виховання загалом та національного зокрема сьогодні набувають величезної ваги. Нагальною потребою для українського суспільства виступає ство­рення Концепції громадянської освіти та виховання в Україні. Тому дуже важливо ви­значити та обговорити основні пріоритети, напрями і завдання реалізації націо­наль­ного виховання, що й заплановано зробити на цій конференції.

  У цьому заході беруть участь представники різних верств освітянської спіль­ноти, які обмінюватимуться практичним досвідом, науковими матеріалами та інфор­ма­цією про ефективні технології національного виховання. Ваше завдання – при­вер­нути увагу освітян, науковців, керівників державних органів управління освітою, гро­мадськості, державотворців до питання патріотичного виховання учнівської мо­лоді; виробити й обговорити пропозиції щодо оновлення нормативно-правового за­без­печення реалізації національного виховання  в системі освіти; визначити наукові за­сади модернізації національного виховання.

  Вкрай актуальним постає створення творчої групи щодо розроблення про­позицій до законопроекту «Про патріотичне виховання». Такий проект має ви­зна­чи­ти правові засади та механізми підготовки педагогічних працівників до впрова­джен­ня ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей і молоді.

  Бажаю учасникам конференції плідної роботи, творчих дискусій, вагомих результатів у спільній справі розбудови вітчизняної освіти!

  Ректор

  Київського національного університету

  імені Тараса Шевченка,

  Президент Спілки ректорів

  вищих навчальних закладів України                              Леонід Губерський 

   

  ВІТАННЯ

  Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

  Організаторам, учасникам, гостям Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання

  – передумова розвитку державності» 

  Шановні колеги!

  Прийміть наші щирі вітання з нагоди відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання – передумова розвитку державності», яка має на меті висвітлити актуальні питання щодо реального забезпечення державної політики у сфері патріотичного виховання громадян України.

  Загальновідомо, що патріотизм, як чинник національної безпеки, поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, за свій народ, гордість за їх минуле і сьогодення, готовність до їх захисту. Патріотизм являє собою свого роду моральний фундамент суспільної і державної будівлі, опору його життєспроможності. Патріотизм можна віднести до вищих форм проявлення духовності.

  Ми переконані, що в суспільстві що розвивається, засвоєння патріотичних цінностей і норм життя – це перш за все об’єктивний, керований процес. Патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне по своїй природі, і тому, не успадковується, а формується.

  Виходячи з цього, патріотизм сьогодні є нагальною потребою і держави, оскільки високий рівень патріотизму населення здатен забезпечити соціально-політичну стабільність та гідне місце країні в цивілізованому світі; і особистості, яка своєю активною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємної любові від неї з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

  Саме тому, на державному рівні потрібно запроваджувати цілеспрямовані, комплексні, послідовні і взаємоузгоджені за часом, ресурсами та результатами діяльності органів державної виконавчої влади і громадськості програми патріотичного виховання громадян України.

  Всі ми усвідомлюємо, що результативність патріотичного виховання потребує корегування змісту освіти на загальнодержавному рівні, активізації масової патріотичної роботи, організованої і здійснюваної державними структурами, громадськими рухами і організаціями; стимулювання діяльності засобів масової інформації, наукових та інших установ та організацій, творчих спілок, спрямованої на розгляд і висвітлення проблем патріотичного виховання, на формування і розвиток особистості громадянина.

  Сподіваємося, що високий фаховий та представницький рівень Вашої конференції, рекомендації та пропозиції широкого кола її учасників окреслять подальші шляхи для активізації роботи щодо патріотичного вихованню населення України, зокрема, учнівської та студентської молоді.

  Бажаємо плідної роботи, цікавих дискусій та вагомих результатів.

  З повагою,

  від імені народних депутатів –

  членів Комітету Верховної Ради України

  з питань науки і освіти

  Голова Комітету                                                                              Лілія Гриневич

   

  ВІТАННЯ

  голови Українського фонду культури Бориса Олійника

  Шановні освітяни, науковці, громадські та політичні діячі – учасники нау­ко­­во-практичної конференції «Патріотичне виховання гро­ма­дян України – пе­ре­д­умова розвитку державності»!

  У суспільстві йде одвічна зміна поколінь. Нині, як ніколи, Україна гостро по­требує припливу нових сил українства, які б пам’ятали, чиїх батьків вони ді­ти, котрі б пильно берегли незалежність своєї держави, примножували на су­час­­ному рівні українські традиції та культуру, одне слово, були висо­ко­ду­хов­ни­ми, свідомими патріотами своєї Вітчизни.

  Впевнений, що Ваша науково-практична конференція буде вагомим опер­тям в розбудові нашої незалежної соборної України.

  З глибокою шанобою,

  голова Українського фонду культури                                        Борис Олійник

    

  ВІТАННЯ

  Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

   Шановні учасники конференції!

  Міжнародна громадська організація «Ми Українці» щиро вітає учасників і  гостей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності».

  Ми розбудовуємо Україну як демократичну європейську державу, в якій у кож­ного громадянина має бути розвинуте почуття любові до Батьківщини, від­по­ві­даль­ності  за її майбутнє. Тому виховання патріотизму має стати одним із головних за­галь­нодержавних пріоритетів, який потребує поєднання зусиль наукових, освітніх, соціаль­них інститутів заради консолідації українського суспільства в напрямі до процвітання держави.

  МГО «Ми Українці» ставить одним із своїх завдань формування  патріотичних по­чуттів, адже лише вони можуть  спонукати особистість до виборювання для  дер­жави щасливого життя, наповненого радістю, гордістю за здобутки земляків.  МГО «Ми Українці» виступає ініціатором і організатором багатьох заходів, які за­свід­чують плекання почуття патріотизму в душах громадян України. Ми відкриті для спів­праці з удосконалення стратегії і тактики виховання патріотизму в під­рос­таю­чо­го покоління.

  Маємо глибоке переконання, що робота науково-практичної конференції, про­позиції і рекомендації за її результатами сприятимуть формуванню та забезпеченню реа­лізації поставлених завдань.

  Бажаємо учасникам конференції успіху в роботі, міцного здоров’я, життєвого благополуччя, наснаги до професійних звершень.

  Голова МГО «Ми Українці»                                                        Л.М. Горбунова 

   

  ВІТАННЯ

  Почесного президента Всеукраїнської громадської організації  «Всеукраїнська федерація «Спас» О.Г.Рябеки,

  президента Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас» О.Л.Притули

  Шановні учасники й організатори

  Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Патріотичне виховання українських громадян – передумова розвитку державності» та «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»!

  Щиро вітаємо Вас з початком проведення конференції. Патріотичне виховання в Україні має сьогодні нагальне і першочергове значення для українського суспільства.

  Любов до рідної землі завжди надихала українців на звершення і перемоги, як у трудовій діяльності, так і під час визвольних змагань за здобуття Україною само­бут­ності і незалежності. Патріотизм – це вищий прояв духовності в житті людини. Ще з ча­сів давньої Київської Русі русичі не жаліли свого життя, захищаючи рідну землю від різних нападників. Великий прояв і піднесення національної гідності набули розк­віту в часи козаччини, що заклало в Україні основи державності і про­дов­жу­валося в часи визвольних змагань Української Народної Республіки.

  Ми переконані, що і в наші часи відчуття любові до рідної Батьківщини, від­дана праця на благо України і готовність в будь-яку мить стати на її захист  мають фундаментальне значення успішного розвитку нашої держави. Яким ми виховаємо молоде покоління, таким і буде наше майбутнє. Наскільки молодь буде любити свою Батьківщину і віддано працювати на її розбудову, така і буде наша Україна.

  Переконаний, що спільно з Вами ми визначимо фундаментальні  основи в українському патріотичному і національному вихованні української молоді.

  З повагою,

  Почесний президент

  ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас»                                     О.Г.Рябека,

  Президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас»      О.Л.Притула

    

  ВІТАННЯ

  Виконавчого директора Міжнародної громадської організації «Конгрес сприяння захисту української мови»

  Шановні учасники та організатори Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Патріотичне виховання українських громадян – передумова розвитку державності» та «Українське національне виховання:

  реалії, тенденції, перспективи»!

  Українська мова це головна складова українського патріотичного та національного виховання, вона є фундаментом державності України. Без української мови ніколи не буде цивілізованої Української держави. Без належного розвитку літератури і мистецтв не буде піднесення економіки. Тільки свідома, вихована, духовно багата людина здатна бути справжнім господарем у своїй країні.

  Виховати любов і повагу до рідного слова – одне із важливих завдань педагогів, батьків, всіх, хто причетний до формування нового українського покоління.

  Сподіваємось, що спільно з учасниками Всеукраїнських конференцій ми зможемо захистити українську мову та допоможемо утвердженню її позиції як єдиної державної мови в Україні.

   З повагою,

  Виконавчий директор

  МГО «Конгрес сприяння захисту української мови»          Олена Фесенко

   ВІТАННЯ

  Президента Благодійного фонду «Приятелі дітей»

  Вітання організаторам та учасникам Всеукраїнських науково-практичних конференцій на тему:

  «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» та

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи». 

  Благодійний фонд «Приятелі дітей» вітає організаторів та учасників

  Всеукраїнських науково-практичних конференцій на тему: «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» та «Українське національне виховання молоді: реалії, тенденції, перспективи».

  Актуальність тематики, заявленої в програмі конференцій, має велике значення для громадян нашої держави. В той час, коли нові покоління, народжені після набуття Україною незалежності, часто відчувають розгубленість через великий потік різновекторної інформації, що є невід’ємною рисою сучасного життя, дуже важливо допомогти молодим людям отримати вірні орієнтири та сприяти створенню у них надійної морально-етичної бази, що допоможе їм долати будь-які труднощі у житті. Питання патріотичного та національного виховання завжди впливали на розвиток державності, і тому важливість проведення конференції є відображенням тих проблем, які необхідно вирішувати сьогодні , щоб не втратити нові покоління.

  Патріотизм як вірність своїй родині, своїй землі, своєму народові – є тією основою, на якій можуть бути виховані будь-які інші позитивні риси сучасної людини. Тому ми підтримуємо завдання конференції з обговорення як теоретичних так і практичних напрямків вирішення цих важливих питань та обміну набутим досвідом.

  Благодійний фонд «Приятелі дітей» протягом вісімнадцяти років діяльності сприяв вихованню у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, почуття патріотизму та виховання національної свідомості.

  Неупереджене відкрите спілкування та обмін думками в рамках цієї конференції, ми впевнені, сприятиме підняттю патріотичного та національного виховання молоді на новий щабель!

  Бажаємо плідного проведення конференції!

  Щасти Вам у добрих починаннях!

  З повагою,        

  президент благодійного фонду «Приятелі дітей»                   Марина Криса

   

  ВІТАННЯ

  Голови правління Всеукраїнської громадської організації

  «Асоціація «Афганці Чорнобиля»

  Шановні учасники Всеукраїнських конференцій

  на теми:

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи”

  «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» 

  Власна гідність, відданість і любов до України – це чесноти українського патріота. Саме вони надавали сили і відваги всім, хто жертвував своїм життям в ім’я України.

  На долю багатьох поколінь українців випало чимало важких потрясінь: від міжусобних воєн Київської Русі, зруйнування Запорізької січі та Української народної республіки до найжахливіших випробувань голодомору та афганської війни.

  Справжнє пекло пройшли мільйони українців борючись за незалежність України, рятуючи світ від “чорнобильського” лиха. Це була епоха нескінченного подвигу.

  Пам’ятаймо кожного, хто свідомо віддавав своє життя заради незалежності України і миру на землі. Ніщо не повинно бути забутим.

  Пам’ятаймо свою історію, славних синів та доньок України, бо це основа патріотичного, українського національного виховання, це запорука незалежності, могутності і розвитку нашої держави.

  Теми конференцій особливо актуальні в наш час, нелегкий час становлення та розвитку України. Об’єднаймо зусилля для виховання високодуховного, нового українського покоління, здатного збудувати сильну, міцну і заможну Україну!

   З повагою,

  Голова правління

  ВГО «Асоціація  «Афганці Чорнобиля»                       Олександр Рябека

  ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Міністерство освіти і науки України

  Національна академія педагогічних наук України

  Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Академія наук вищої освіти України

   

  НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  –       Теоретико-методологічні засади національного виховання.

  –       Впровадження української національної ідеї в педагогічну теорію і практику.

  –       Національні цінності української народної педагогіки, освітньо-виховних традицій українознавства.

  –       Українська державна мова і національна культура як феномени виховання любові до Батьківщини, поглиблення єдності народу і зміцнення українського державотворення.

  –       Форми, методи і засоби виховання в дітей і молоді українського патріотизму.

  –       Шляхи і засоби формування історичної пам’яті, національної свідомості і самосвідомості, гідності громадянина України.

  –       Виховання в учнівської і студентської молоді національних і вселюдських ідейно-духовних, морально-етичних цінностей, національного характеру і світогляду.

  –       Формування особистості в дусі гуманізму, демократичних цінностей і політичної культури.

  –       Патріотична спрямованість особистості як складова професійної підготовки майбутніх педагогів.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  Головний інформаційний спонсор

   газета Верховної Ради України «Голос України»

  Інформаційні спонсори

  газета «Освіта»

  Національна радіокомпанія України – 1 канал

    

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Керівники оргкомітету:

  –       Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, дійсний член НАПН України, член-кореспондент НАН України

  –       Стрілько Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, президент Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого

  Члени оргкомітету:

  –       Падалка Олег Семенович, доктор педагогічних наук, професор, проректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАПН України

  –       Погребенник Володимир Федорович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова, академік АН ВО України

  –       Руденко Юрій Дмитрович, доктор педагог­іч­них наук, професор кафедри теорії та історії педа­гогіки НПУ М.П.Драго­ма­нова,  академік АН ВО України

  –       Чернега Петро Макарович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології  Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

  КОМІТЕТ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ

  Керівники комітету:

  –       Волинка Григорій Іванович, доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філософії НПУ імені М.П.Драгоманова

  –       Руденко Юрій Дмитрович, доктор педагог­іч­них наук, професор кафедри теорії та історії педа­гогіки НПУ імені М.П.Драго­ма­нова,  академік АН ВО України

  Члени комітету:

  –       Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України

  –       Шевчук Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова, академік АН ВО України

  –       Стрілько Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, президент Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого

  ПРОГРАМА

  конференції

  26 квітня 2013 року

  Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, аудиторія 340, 3 поверх

  900 – 1000 Реєстрація учасників конференції
  1000 – 1020 Відкриття конференції  
    Вітання учасників конференції
  1000 – 1300 ПЛЕНАРНЕ ЗАСіДАНня
  1300 – 1330 Обід
  1330 – 1700 ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
  1330 – 1650 Робота секції «Проблеми козацько-лицарського виховання дітей і молоді»
  1700 – 1730 Прийняття ухвали конференції
  Від’їзд учасників конференції

  НАУКОВА ПРОГРАМА

  Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

  Вступне слово ректора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Андрущенка Віктора Петровича

  ДОПОВІДІ:

  Падалка Олег Семенович, доктор педагогічних наук, професор, проректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАПН України

  Професійно-економічна підготовка національних педагогічних кадрів

  Стрілько Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, президент Міжнародного освітньо­го фонду імені Ярослава Мудрого

  Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України

  Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

  НАРОДНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ – НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

  Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України

  Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник патріотичного виховання

   Ющук Іван Пилипович, професор, завідувач кафедри слов’янської філології загального мовознавства Київського міжнародного університету

  МОВНЕ ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ

   Шевчук Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова, академік АН ВО України

  УКРАЇНСЬКА МОВА І НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

   Коноваленко Ольга Степанівна, головний редактор газети «Освіта»

  УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОСВІТА»

   Вишневський Омелян Іванович, професор Дрогобицького національного університету імені Івана Франка, академік АН ВО України

  ЗМІСТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ І СУЧАСНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ

  Гетьман Володимир Іванович, кандидат географічних наук,доцент кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ВТРАТА ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ДО РІДНОГО – ПЕРЕРОДЖЕННЯ ЕТНОСУ

   Сєрих Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  ВИЯВЛЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ

   Антонець Михайло Якович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, вчений секретар Української асоціації імені Василя Сухомлинського

  РІДНОМОВНІ ДОМІНАНТИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

   Петько Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова

  Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів

   Стягунова Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, дошкільної і початкової освіти Донецького інституту психології і підприємництва

  РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ВИХОВАТЕЛЯМИ ДНЗ ДОНЕЧЧИНИ

   Чернега Петро Макарович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

  Лущай Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

  Народна педагогіка українців як об’єкт дослідження української етнопедагогіки

  Силко Євген Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

  ПРИРОДОЦЕНТРИЗМ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОСНОВА ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

  Христенок Віра Федорівна, кандидат філологічних наук,                                   доцент кафедри стилістики української мови  Інституту української філології та літературної творчості імені А. Малишка НПУ імені М.П.Драгоманова

  ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ ХІV-ХV СТОЛІТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

  Биковська Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Інституту економіки, екології і права

  ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  Руденко Юрій Дмитрович, доктор педагог­іч­них наук, професор кафедри теорії  та історії педа­гогіки НПУ імені  М.П.Драго­ма­нова,  академік АН ВО України

  ПОШУК ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВСЬКОЇ  І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Баранівський Василь Федорович, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Української академії політичних наук, АН ВО України, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України

  ВИЩА ШКОЛА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

   Чорна Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії морально-етичного вихо­ван­ня Інституту проблем виховання НАПН України

  ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

  Дрогобицький Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Поняття  «патріотизм» у виховній роботі з молоддю: практична реалізація теоретичних складових

   Погребенник Володимир Федорович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка,  академік АН ВО України

  КОНЦЕПЦІЯ СЛОВА – ЗБРОЇ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ РОМАНА ОЛІЙНИКА – РАХМАННОГО

   Чухліб Тарас Васильович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту козацтва при Інституті історії НАН України

  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОСТІ М.ГОГОЛЯ

   Іваненко Валентин Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара

  З ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ  НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.ГОНЧАРА

   Бровдій Василь Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології НПУ імені М.П.Драгоманова

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

   Зубченко Світлана Петрівна, викладач кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

  КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

  1300 – 1330 Обід

   1330 – 1700ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

    ДОПОВІДІ:

   Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, проректор із наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  ВИХОВАННЯ СВІДОМИХ ПАТРІОТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

   Усатенко Тамара Пилипівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України

  НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

   Телегуз Андрій Володимирович, доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

  ПОНЯТТЯ «ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЕТНОЛОГІЇ

   Cтех Євгенія Олександрівна, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова

  ОСНОВНІ ФОРМИ ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

   Омельченко Дмитро Григорович, член Правління Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України

  РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

   Дяков Інна Володимирівна, методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Ідея національного виховання в працях С.Русової 

   Мітягіна Світлана Сергіївна, завідувач науково-методичного центру організації  наукової роботи та моніторингових досліджень Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Національно-патріотичний пафос творчості та громадянської позиції Етель Войнич як джерело формування національної гідності у старшокласників  

  Булда Анатолій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова

  ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Грабовець Оксана Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління

  Критичне мислення як чинник формування життєвих програм студентської молод

  Шуляк Наталія Євгенівна, аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України, головний спеціаліст відділу освіти Корецької районної державної адміністрації Рівненської області

  Змістово-технологічне забезпечення формування ціннісного ставлення старшокласників до людини в ЗНЗ 

  Коломієць  Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Доропій  Наталія  Миколаївна, аспірантка кафедри соціальної педагогіки   Чернігівського  національного університету імені Т. Г. Шевченка 

  ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ  ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Данилова Галина Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент МААН, Відмінник освіти України

  Соціально-акмеологічний характер валеологічного виховання молоді: національний ресурс розвитку державності в Україні

  Огієнко Дана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетичного виховання Чернігівського національного педагогічного університет імені Т.Г. Шевченка

  ТВОРЧІ ПРОЕКТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗІ ЗВИЧАЯМИ ТА ТРАДИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  1330 – 1650 Робота секції «Проблеми козацько-лицарського виховання дітей і молоді»

  СЕКЦІЯ І. ПРОБЛЕМИ КОЗАЦЬКО – ЛИЦАРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ (аудиторія 339)

  Керівники секції:

  Чухліб Тарас Васильович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту козацтва при Інституті історії НАН України

  Мельничук Юрій Леонідович, заступник голови Науково-методичної ради Інституту козацтва при Інституті історії НАН України, член Національної спілки краєзнавців України

  ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

  Івашковський Віталій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України

  ІДЕЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ І КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКЕ ЗАГАРТУВАННЯ КОЗАЦЬКОЇ МОЛОДІ

  Федоренко Олександр Анатолійович, методист відділу краєзнавства Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України

  ГЕОПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

  Шевченко Андрій Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

  ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВОЇ ДОМІНАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  ТРАДИЦІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII  СТОЛІТТЯ

  Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора педагогічного інституту Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка

  ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

  Голець Марія Іванівна, доктор філософських наук, керівник материнської школи при Міському будинку вчителя м.Києва

  ДУХОВНІСТЬ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ В КОЗАЦЬКУ ДОБУ І В НАШ УРБАНІЗОВАНИЙ ЧАС

   Опанащук Віталій Степанович, головний редактор газети «Рада козацька», ведучий програми Українського радіо «Від пращурів до нащадків»

  ЛИЦАРСЬКЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

  Азаренков Віктор Миколайович, старший викладач кафедри теорії і методики спорту та фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

  Азаренкова Анна Вікторівна, магістрантка Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ТА ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Дубрівна Галина Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

  КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ

  Вертелецький Олександр Іванович, кінорежисер, наставник молоді

  З ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ІДЕАЛАХ КОЗАКА, ЛИЦАРЯ

  Тимофеєв Валерій Якович, наставник молоді, отаман Буджацького козацтва

  ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ КОЗАЦЬКОГО ЛІДЕРА

  Мельничук Юрій Леонідович, заступник голови Науково-методичної ради Інституту козацтва при Інституті історії НАН України, член Національної спілки краєзнавців України

  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Сморчков Сергій Олександрович, старший вчитель образотворчого мистецтва вищої категорії Ірпінської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 імені А.С.Макаренка

  АКТУАЛЬНІСТЬ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

  Будняк Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

  ПРОБЛЕМА ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ДРУКАРІВ  КНИЖОК ДЛЯ НАВЧАННЯ В КОЗАЦЬКУ ДОБУ

  Кубай Неоніла Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанського району Рівненської області

  ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Сопівник Михайло Пантелеймонович, голова Ради старійшин Міжнародної асоціації «Козацтво», наставник молоді

  ВИХОВАННЯ В МОЛОДІ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ

  Кравчук Микола Іванович, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова

  ВИКЛАДАЧІ І ПРОФЕСОРИ НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА – ЛИЦАРІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ /історико-педагогічний аспект/

  Руденко Василь Юрійович, заступник начальника відділу профорієнтації та працевлаштування Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

  ТРАДИЦІЇ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОЛЕГІЇ ПАВЛА ГАЛАГАНА /1871-1920/

  Капура Ольга Миколаївна, аспірантка кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова

  КОЗАЦЬКИЙ ПАТРІОТИЗМ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ М.СТАРИЦЬКОГО

  Лєщинський Олександр Володимирович, директор комунального закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об’єднання» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області

  ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМИ МИСТЕЦТВАМИ

  1700 – 1730 Прийняття ухвали конференції
  Від’їзд учасників конференції

  ______________________________________________________________________

  РЕЗОЛЮЦІЯ

  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

  Обговоривши «Проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки» (надалі «Концепція»), ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», проведеної на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова спільно з Міністерством освіти і науки України, НАПН України, Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого за участі наукових установ, громадських організацій та об’єднань України,

  відзначаємо доленосну суспільну значущість проблеми формування в дітей і молоді патріотичних почуттів, гуманістичних ідеалів і світогляду, відродження і збереження історичної пам’яті, виховання національної і політичної свідомості та відданості незалежній Українській державі.

  Проте констатуємо, що в «Концепції» не знайшли глибокого й комплексного відображення ідеї вітчизняної й зарубіжної педагогіки про національне виховання, безпідставно ігноровані і піддані забуттю положення про український національний зміст і характер освіти й виховання, що мали місце в попередніх документах «Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття) і Національній доктрині розвитку освіти. У тексті проекту «Концепції» відсутні фундаментальні наукові терміни «українська мова», «українська культура», «українська нація», «українська ідентичність», «відродження історичної пам’яті», «національні цінності». Натомість в односторонньому порядку часто декларуються «загальнолюдські цінності», вживається термін «населення України» замість – «український народ», «українська нація». Учасники Конференції заявляють, що все це не сприяє формуванню в молоді гуманістичних національних цінностей  (знання , любов і повага до рідної, державної української мови, культури та ін.), вихованню національної і політичної свідомості, українського патріотизму, готовності брати активну участь у суспільно-політичних  державотворчих процесах, у разі потреби стати на захист України.

  Необхідне суттєве доопрацювання «Концепції» та наповнення її положень ідеями українського національно-патріотичного виховання, науковою інформацією про інтелектуальні висоти українства, здобутками українців європейського і світового значення у багатьох галузях життя. В Концепцію необхідно внести напрямки, що відроджують історичну пам’ять шляхом вивчення і популяризації військових перемог впродовж висвітлення всієї історії України. Це сприятиме пробудженню і вихованню в серцях і душах молоді самовідданої боротьби за свободу і державність України, гідність та гордість за незалежність українського народу, глибинних почуттів любові до рідної землі, української мови, української культури.

  Пропонуємо наповнити «Концепцію»  таким змістом:

  Головна мета «Концепції» — виховання любові до України та її культури, до державних символів, державної української мови, формування історичної пам’яті молодих українців.

  Основне завдання — створення цілісної системи українського національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації наступних виховних завдань:

  – організаційне забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

  – виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України, Державної мови та історичних святинь;

  – сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, пробудженню й збереженню історичної пам’яті для успадкування духовних та культурних надбань українського народу, повноцінному засвоєнню державної української мови як засобу консолідації суспільства;

  – формування мовної культури, захист державної української мови, оволодіння нею та вживання її як духовного коду нації в усіх освітніх закладах України;

  – формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

  – відновлення і вшанування національної пам’яті;

  – утвердження в свідомості підростаючого покоління об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, й Збройних сил Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

  – формування духовної психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності України, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

  – відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді, а також молодіжних організацій «Пласт», «Січ», «Молода Січ»;

  – забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

  – консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання, громадської системи виховання освіти громади;

  – спрямування діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності на українське національно-патріотичне виховання молоді;

  – популяризація й пропаганда кращих рис української нації – працелюбності, гуманності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

  – створення умов і забезпечення, а також посилення українського національно-патріотичного виховання засобами телерадіомовлення, преси та інших ЗМІ при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

  – заохочення до засвоєння здобутків української національної культури.

  Стверджуємо, що в сучасній педагогічній науці і практиці, управлінській діяльності освітніх органів і структур необхідне акцентування на вихованні чітко окресленої наукою духовної, практично-вольової системи українського патріотизму і державотворення, стійкого характеру і світогляду молодих громадян України.

  Українське національно-патріотичне виховання, яке реалізується на наукових засадах, багатовікових культурно-історичних традиціях українського народу, дасть потужний імпульс ідейно-моральному, духовному оздоровленню нашого суспільства, сприятиме розвитку національних меншин України, зміцнить єдність Української держави.

  Реалізація сутності, мети і завдань українського національно-патріотичного виховання є міцною запорукою виходу вітчизняної освіти з кризової ситуації та підвищення духовності підростаючого покоління.

   

  Прийнято 26 квітня 2013 року в м.Києві.

  _______________________________________________________________________

  ЗВЕРНЕННЯ

  учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції і перспективи»

  до народних депутатів України

   

  Шановні обранці!

  Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», проведеної на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спільно з Міністерством освіти і науки України, НАПН України, Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого за участі наукових установ, громадських організацій та об’єднань України,

  констатуємо, що вітчизняна система освіти і виховання перебуває в глибокій кризі. У суспільній свідомості, поведінці молодого покоління набувають широкого, навіть загрозливого поширення безвідповідальність, байдужість, егоїзм, аморальність, цинізм, агресивність, непошана до національних і вселюдських цінностей, бажання назавжди виїхати з України.

  Всебічно й глибоко обговоривши актуальні проблеми українського національно-патріотичного виховання підростаючого покоління нашої держави, учасники конференції одностайно дійшли висновку про:

  –        нагальну необхідність досягнути значно вищого рівня спільних зусиль державних органів, структур влади і науково-педагогічних установ, громадських організацій і об’єднань у справі українського національно-патріотичного виховання молоді;

  –        необхідність наповнення змісту навчальних дисциплін у всіх освітніх установах держави українським змістом, героїчними прикладами з історії України, літератури, культури;

  –        актуалізацію формування повнокровної, духовно наснаженої і патріотично спрямованої національної ідентичності кожної особистості, усього українського народу, представників національних меншин України, що забезпечить любов до України, єдність нашого суспільства, успіхи в побудові демократичної, соціальної, правової, соборної Української держави;

  –        важливість виховання в підростаючого покоління любові й поваги до української мови як державної, дотримання мовного режиму в освітніх закладах України та забезпечення домінування в них державної мови;

  –        актуальність виховання молоді на героїчних прикладах борців за незалежність України.

  Система освіти й виховання потребує звільнення від бюрократично-чиновницьких ознак, оновлення й одухотворення її шляхом пізнання духовної краси, героїко-патріотичних поривів еліти попередніх поколінь у боротьбі за волю України.

  У зв’язку з цим просимо Вас прийняти Закон України «Про українське національно-патріотичне виховання», Державну програму українського національно-патріотичного виховання підростаючих поколінь з передбаченням належного державного фінансування для їх реалізації. Разом з тим вимагаємо:

  – відміни Закону України «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI та недопущення прийняття Верховною Радою України «Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки» затвердженої рішенням № 6/1-21 колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та недопущення прийняття законопроекту №2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», який на законодавчому рівні закріплює поняття гомосексуалізму надзвичайно небезпечне для суспільних норм моралі.

  Сподіваємось на глибоке розуміння Вами зазначених проблем.

  Прийнято 26 квітня 2013 року в м.Києві.

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2