• І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  26 лютого 2013 року спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України, Київською обласною державною адміністрацією, Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів Національною академією внутрішніх справ України проведена І Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне та національне виховання українських громадян – передумова розвитку державності»

   

  Київська обласна державна адміністрація

  Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації

  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,

  молоді та спорту України

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

    

  ПРОГРАМА

  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

   «Патріотичне виховання громадян України – передумова

  розвитку державності» 

  26 лютого 2013 року (м. Київ) 

   Київ – Біла Церква – Богуслав

  2013

  ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  Київська обласна державна адміністрація

  Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації

  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Національна академія внутрішніх справ

  Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

  НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
  1. Патріотизм як фактор консолідації українського суспільства.
  2. Взаємодія системи освіти із соціальними інститутами щодо виховання гро­ма­дя­нина-патріота України.
  3. Підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань і змісту патріо­тич­но­го ви­ховання учнівської молоді в системі вищої і післядипломної освіти.
  4. Презентація кращих практик патріотичного виховання в навчальних закладах. 

  ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  –       привернення уваги громадськості до питання патріотичного виховання осо­бистості в сучасній Україні;

  –       консолідація діяльності органів державного управління та місцевого само­вря­­ду­­вання, навчальних закладів, громадських організацій щодо патріо­тичного ви­ховання;

  –       напрацювання й обговорення пропозицій щодо розроблення й удосконалення нор­ма­тивно-правової бази патріотичного виховання дітей і молоді;

  –       ініціювання розроблення законопроекту “Про патріотичне виховання грома­дян України”, регіональної програми патріотичного виховання дітей та уч­нів­­ської молоді;

  –       обговорення теоретичних засад та обмін практичним досвідом з питань зміс­ту, напрямів, технологій, умов формування і розвитку патріотичних почуттів ви­хованців, учнів і студентів;

  –       удосконалення системи підготовки педагогічних працівників до патріо­тич­но­го виховання, розвитку і соціалізації дітей і молоді.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • газета Верховної Ради України «Голос України», головний редактор газети –Анатолій Горлов;
  • науково-педагогічний журнал «Рідна школа», головний редактор журналу – Анжеліна Пугач;
  • газета «День», головний редактор газети Лариса Івшина;
  • суспільно-політичне видання «Час Київщини» – головний редактор Геннадій Гребньов;
  • обласний громадсько-політичний бюлетень «Київщина регіональна» редак­тор Наталія Василенко;
  • районні, міські друковані засоби масової інформації Київської області.

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Керівники оргкомітету:

  –       заступник голови Київської обласної державної адміністрації                        Подашев­сь­ка Т.Л., заслужений журналіст України;

  –       директор Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної держав­ної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений праців­ник освіти України Клокар Н.І.;

  –       президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кан­ди­дат педагогічних наук Стрілько В.В.;

  –       в.о. ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гіч­­­них кад­­рів Кабан Л.В.

  Члени оргкомітету:

  –               проректор з наукової роботи Київського обласного інституту післядип­лом­­ної освіти педагогічних кадрів Чубарук О.В.;

  –               проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту піс­ля­ди­п­лом­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, до­цент Бачинська Є.М.;

  –       проректор з міжнародних зв’язків та інформаційно-комуні­каційних тех­но­­­ло­­гій Київського обласного інституту післядип­ломної освіти пе­да­го­гіч­них кадрів Бендерець Н.М.;

  –       директор Комунального закладу Київської обласної ради «Центр твор­чості дітей та юнацтва Київщини» Нестерук Т.В.;

  –       директор Богуславської спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього  навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської районної ради Івченко К.А.

  КОМІТЕТ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ

  Керівники комітету:

  –       директор Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної дер­жав­­н­ої адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Клокар Н.І.;

  –       директор Інституту проблем виховання Національної академії педаго­гіч­них наук України, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України Бех І.Д.;

  –       директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Мі­ніс­­терст­ва освіти і науки, молоді та спорту України, доктор історичних наук Удод О.А.;

  –       президент Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук Стрілько В.В.;

  –       ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова Київської міської організації юристів України Коваленко В.В.

  Члени комітету:

  –       проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту піс­ля­ди­п­лом­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Є.М.;

  –       проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Київ­­­­ського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кад­рів, кан­ди­дат педагогічних наук Дем’яненко О.О.;

  –       проректор з навчально-методичної роботи Київського обласного інституту піс­ля­ди­п­лом­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Сотніченко І.І.;

  –       завідувач кафедри педагогіки і психології Київського обласного ін­сти­ту­ту піс­­ля­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних на­ук Мірошник С.І.;

  –       завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного ін­сти­туту піс­ля­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Ковальова С.В.;

  –       завідувач кафедри управління освітою Київського обласного ін­сти­туту після­дип­ломної освіти педагогічних кадрів, кандидат філософських наук Полтавцев О.Г.

   

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

   

  26 лютого 2013 року

  Місце проведення: Київська обласна державна адміністрація, велика зала

  930 – 1100 Реєстрація учасників конференції

  1000 –1100 

  Робота виставки творчих робіт. Експозиції: 

  • «Моя веселкова Україна» майстерня Іванченко Алли Олексіївни, вчителя образотворчого мистецтва Буртівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кагарлицького району;
  • “Тобі, Україно…” – студія “Арт” Бучанської загальноосвітньої шко­ли І-ІІІ ступенів № 4, керівник студії  – Фурлет Анатолій Бор­и­со­вич, учитель образотворчого мистецтва;
  • «Зв’язок поколінь – не просто слова, зв’язок поколінь – це правда жива» художня студія «Палітра» Ірпінської спеціалізованої загаль­но­ос­вітньої школи І-ІІІ ступенів художнього профілю № 1 ім. А.С.Ма­ка­рен­ка, директор школи – Вдовухіна Тетяна Костян­тинівна;
  • «Обєднаймося ж, брати мої!..» експозиція творчих робіт вихованців позашкіль­них навчальних закладів;    
  • «Скарби рідного краю» експозиція  творчих робіт вихованців інтернатних закладів.

  Відеопрезентації:

  • Система патріотичного виховання у Національній академії внутрішніх справ;
  • Музеї навчальних закладів Київщини;
  •  «Я – Київщини гордість і надія!»

  -1100 – 1130Відкриття конференції. Велика зала

   (ІІ поверх) Вітання учасників конференції

   1130 – 1230ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

    1230 – 1245Перерва

  1245 – 1430ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

  1430 Обід

  1500 Від’їзд учасників конференції

  НАУКОВА ПРОГРАМА

  Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «Патріотичне виховання громадян України – передумова

  розвитку державності»

  26 лютого 2013 року

  Місце проведення: Київська обласна державна адміністрація, велика зала

  930 – 1100 Реєстрація учасників конференції

  1100 – 1130ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. Велика зала

   (ІІ поверх) Вітання учасників конференції:

    Присяжнюк Анатолій Йосипович, голова Київської обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України

    1130 – 1230ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  ДОПОВІДІ:

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПАТРІО­ТИЧ­НОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ УКРАЇНИ

  Клокар Наталія Іванівна, директор Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Удод Олександр Андрійович, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор історичних наук

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ

  Стрілько Валентина Василівна, президент Міжнародного освітньо­го фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЮРИСТІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ

  Коваленко Валентин Васильович, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова Київської міської організації юристів України

  ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУ­СПІЛЬ­­НИХ ЗМІН І МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  Чорна Катерина Іванівна, завідувачка лабораторії морально-етичного вихо­ван­ня Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

  ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬ­НОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Завалевський Юрій Іванович, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раї­ни, кандидат педагогічних наук, доцент

  1230 – 1245 Перерва

  1245 – 1430ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

  ДОПОВІДІ:

  ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  Розумний Максим Миколайович, завідувач відділу політичних стратегій Національ­ного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук, старший науковий співробітник

  НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ

  Руденко Юрій Дмитрович, професор кафедри теорії та історії педа­гогіки На­ціо­нального педагогічного університету М.П.Драго­ма­нова, доктор педагог­іч­них наук, професор

  ПРОГРАМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ «ОСОБИСТА ГІДНІСТЬ. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ. ГРОМА­ДЯН­СЬКА ПОЗИЦІЯ»

  Звєрєва Ірина Дмитрівна, головний науковий спів­робітник Інституту проблем виховання НАПН України, Голова Прав­ління ВБО Українського фонду «Благополуччя дітей», доктор педагогічних наук, професор

  Петрочко Жанна Василівна, заступник директора Інсти­туту проблем вихо­ван­ня НАПН України, науковий консультант проекту «Попе­реджен­ня торгівлі людь­ми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» ВБО Ук­раїн­­ського фонду «Благополуччя дітей», доктор педагогічних наук

  ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЄЗНАВСТВА

  Савченко Григорій Петрович, голова Київської обласної організації Націо­наль­­ної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор ка­фед­ри новітньої історії Ук­раї­ни історичного факультету Київського На­ціо­наль­ного університету імені Тара­са Шевченка

  РОЛЬ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЛІЦЕЇСТІВ

  Цимбалюк Василь Іванович, учитель української мови і літератури Сквир­сь­кого ліцею, Заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук

  УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

  Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти Сквирської район­ної держав­ної адміністрації, Заслужений учитель України

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В РА­ЙОН­НО­МУ ОС­ВІТ­НЬОМУ ОКРУЗІ

  Осадчий Іван Григорович, начальник відділу освіти Ставищенської районної дер­­­­жав­ної адміністрації Київської області, доктор педагогічних наук

  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНУ

  Полтавцев Олександр Геннадійович, завідувач кафедри управління освітою Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кан­дидат філософських наук

  ДОСВІД СПІВПРАЦІ ЦЕРКВИ І ШКОЛИ У СФЕРІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  Ковровський Ігор Григорович, протоієрей, Заслужений працівник освіти Ук­раї­ни (Управління духовної освіти Білоцерківської єпархії Української Право­слав­ної Церкви)

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА БАЗІ “ПАРКУ “КИЇВСЬКА РУСЬ”

  Дікарєва Юлія Володимирівна, менеджер проекту ТОВ “Парк “Київська Русь”

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА СЛАВЕТНИХ БОЙОВИХ І ТРУДОВИХ ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  Коваль Іван Іванович, голова Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану

  СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПАТРІОТИЗМУ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Водяний Олег Миколайович, голова Київської обласної студентської ради

   ЗВЕРНЕННЯ

  учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності”

  до державних діячів, керівників органів державного управління і місцевого само­вря­дування, керівників громадських організацій, науково-педагогічних працівників, освітян

  Шановні освітяни, науковці, управлінці, працівники соціальних служб, пред­ставники громадських організацій, спілок, об’єднань та всі, кому небайдужа проблема патріотичного виховання громадян України!

  Ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патріо­тич­не виховання громадян України – передумова розвитку державності”, КОНСТАТУЄМО, що нині, у період глобалізованого, інформаційного, техноло­гіч­ного та етнокультурного суспільства, доля людини, кожної нації, світової спіль­но­ти залежить від духовності й моральності особистості, її порядності та відпо­ві­даль­ності, рівня громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, на­роду, толерантного світогляду, сприйнятливості до культурного плюралізму, шаноб­ливого ставлення до інших культур і традицій, а також від визнання й забез­пе­чення у реальному житті прав людини, гідності та свободи як найвищої соціа­ль­ної цінності, створення сприятливих умов для самореалізації особистості в рідній краї­ні відповідно до її інтересів та можливостей, та, водночас, гідного пред­став­лення кожного народу у світовому співтоваристві.

  Ми ВВАЖАЄМО, що актуальність патріотичного виховання юного поко­лін­ня в сучасності, у період становлення незалежної держави України, зумов­лю­ється процесом формування в Україні громадянського суспільства,  станов­лен­ня єдиної нації, а, власне, патріотизм розуміємо як любов до Батьківщини, сво­го народу, турботу про своє і загальне благо, активне сприяння утверд­жен­ню України як суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної дер­жави, як готовність відстоювати її незалежність, захищати країну, власними спра­вами і зусиллями покращувати її соціально-економічний стан, бути відпо­ві­дальним за свою долю та державу.

  Ми ВПЕВНЕНІ, що патріотичне виховання громадян забезпечить ціліс­ність на­роду України, його національне відродження, об’єднання різних етносів і регіонів краї­ни, соціально-економічний і  демократичний розвиток України, роз­­будову та вдос­коналення суверенної правової держави і громадянського су­спіль­­ства, со­ціально-політичну стабільність у державі, гідне представлення на­шої країни у світі.

  Ми ПЕРЕКОНАНІ, що патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для дер­жа­ви, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить як повноцінний гар­мо­нійний індивідуальний розвиток особистості в державі, так і суспільства.

  Ми УСВІДОМЛЮЄМО необхідність спільних дій усіх соціальних і дер­жав­них інститутів, організацій, об’єднань, органів місцевого самовря­ду­вання, за­со­­бів масо­вої інформації, творчих спілок, усіх, хто причетний до виховного про­цесу дітей і молоді.

  Ми ЗАКЛИКАЄМО культурно-освітні та наукові установи, державні струк­тури, громадські об’єднання й організації відійти від використання си­с­те­ми шаблонних масових заходів впливу на особистість, що може призвести до  формального патріотизму.

  Ми АКЦЕНТУЄМО УВАГУ на необхідності патріотичного виховання на всіх ступенях освіти: дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої – та в системі позашкільної освіти.

  Як першочергові заходи  ПРОПОНУЄМО:

  −     ініціювати перед Верховною Радою України розроблення законо­про­екту «Про патріотичне виховання громадян України»;

  −     клопотати перед Кабінетом Міністрів України про затвердження Кон­цеп­ції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного вихо­ван­ня громадян на 2013-2017 роки, проект якої схвалено рішенням Колегії Мініс­тер­­ст­ва освіти і науки, молоді та спорту України;

  −     виступити ініціатором розроблення, обговорення й прийняття загально­дер­жавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки;

  на рівні обласної державної адміністрації та обласної ради:

  −     створити творчу групу з розроблення регіональної програми патріотич­но­го виховання громадян на 2013-2017 роки;

  −     підтримувати проекти історично-краєзнавчої, етнокультурної, соціаль­но-правової спрямованості, пропоновані для реалізації установами культури й осві­ти, дитячими й молодіжними громадськими організаціями;

  −     проводити цілеспрямовану роботу щодо підготовки поліграфічних ви­дань пат­ріо­тичного змісту, а також соціальної реклами на вулицях населених пунк­тів області;

  −     консолідувати зусилля всіх соціальних інститутів щодо формування в юно­­­го покоління почуття патріотизму, а саме: моральних, культурних, націо­наль­­них і загальнолюдських цінностей; здатностей активної підтримки і роз­вит­ку Ук­ра­їнської державності, дотримання Конституції України, збере­жен­ня єд­ності та ста­більності в українському суспільстві, його духовного, соціаль­ного та еко­номічного розвитку; дбайливого ставлення до національних ба­гатств, рід­ної при­ро­ди, пошани до історичної пам’яті, культури, мови, національних тра­ди­цій тощо;

  −     створити на обласному телебаченні (радіо) постійно діючу програму «Хто ми? Чиїх батьків діти?»,  у якій всебічно висвітлювати духовну єдність поко­лінь, культуру та історію рідного краю, звичаїв, традицій усіх народів та етніч­них груп, які проживають в Україні;

  на рівні місцевих органів державного управління та органів місцевого самовря­ду­вання:

  −     розробити й затвердити місцеві (локальні) програми патріотичного ви­хо­­вання громадян України;

  −     вибудовувати систему взаємодії державних та недержавних установ, гро­­­мад­ських організацій для розвитку національно-патріотичного виховання в освіт­ній системі міста/району (навчальні заклади різних типів і форм власності, клу­би, музеї, бібліотеки, центри й будинки творчості і культури, заклади фі­зич­ної культури і спорту тощо);

  −     інформувати громадськість про досягнення і нововведення у сфері па­т­ріо­­тичного виховання через місцеві засоби масової інформації, конференції, збо­ри, інші форми;

  на рівні регіонального (обласного) органу управління освітою, регіонального закладу післядип­лом­ної педагогічної освіти:

  −     продовжити в подальшому практику проведення науково-практичних кон­­ференцій, присвячених національному, патріотичному та духовному вихо­ван­ню учнівської і студентської молоді;

  −     ство­­рити на сайті Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної дер­жав­ної адміністрації та порталі КОІПОПК  рубрики «Патріотичне ви­хо­вання дітей та молоді Київщини» для роз­мі­щення інформаційних, ана­лі­тич­них матеріалів, публікацій педагогів регіону;

  −     розробити методичні рекомендації щодо активізації діяльності дитячих гро­мадських організацій з питання патріотичного виховання юного покоління;

  −     визначити основні підходи до моніторингу якості патріотичного вихо­ван­ня в освіті регіону, міста/району, навчального закладу; визначити пара­мет­ри й критерії оцінювання сформованості патріотичних якостей особистості;

  −     підготувати навчально-методичні видання щодо організації та змісту патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах;

  −     вивчати й популяризувати серед освітянського загалу передовий педа­го­г­ічний досвід з питань формування громадянина-патріота України;

  на рівні навчальних закладів:

  −     активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні свята, пов’язані із знаменними й пам’ятними датами тощо);

  −     створювати кабінети (музеї) української історії і культури як центри форму­­вання культурно-історичної компетентності юного покоління;

  −     активізувати роботу щодо створення світлиць рідного слова (автор ідеї – Стрілько В.В., автори концепції – КОІПОПК) та популяризувати передовий досвід  діяльності музеїв українського слова у загальноосвітніх навчальних закладах Київщини (Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Щасливський навчально-виховний комплекс Бориспільського району);

  −     підтримувати діяльність товариств, гуртків юних дослідників-краєз­нав­ців, у яких засобами краєзнавства розвивати інтелектуальні й творчі здіб­нос­ті учнів, пошуково-дослідницьку роботу з історичного, географічного, літе­ра­тур­­ного краєзнавства, етнології, фольклору, екології тощо;

  −     створювати умови для діяльності дитячих громадських об’єднань, орга­ні­­­за­цій, органів самоврядування на принципах добровільності, самостійності, реа­ль­них повноважень, що сприятиме розвитку особистісного потенціалу дити­ни, фор­му­ванню її духовно-моральних якостей, ініціативності, активної грома­дян­­ської позиції;

  −     систематично висвітлювати напрацювання педагогів із питань патріо­тич­­ного виховання на освітніх сайтах, у засобах масової інформації, друко­ва­них виданнях тощо;

  на рівні педагогічних працівників:

  −     формувати в учнів первинне уявлення про свій рід, сім’ю, край, його іс­то­­ричне минуле і сучасне, національні народні звичаї, обряди, народну символіку;

  −     розвивати в учнівської та студентської молоді почуття гордості та поваги до рідного краю, національної символіки, до народу, його мови, історії, культури, вихо­ву­ва­ти шанобливе ставлення до родини;

  −     готувати свідомих та активних громадян, які добре розуміють свої пра­ва й обов’язки, готові  до ви­рі­­шення проблем у реальному  житті, можуть брати на себе суспільну відповідальність;

  −     розвивати в учнів вміння проектувати своє майбутнє, усвідомлюючи свою причетність до долі України, її минулого, сьогодення, майбутнього;

  −     продовжувати практику впровадження у навчально-виховний процес спец­­курсів і факультативів з українознавства, регіонального краєзнавства тощо;

  −     оновлювати зміст навчальних предметів на основі доповнення його куль­тур­­но-історичною, духовно-моральною, політично-правовою складовими;

  −     активно використовувати сучасні педагогічні технології, що сприяють роз­­витку позитивних якостей особистості, формуванню громадянської позиції учнів;

  −     надавати методичну допомогу батькам щодо формування і розвитку в ді­­тей позитивного ціннісного ставлення до навколишнього середовища, залуча­ти бать­ків до різноманітної спільної суспільно корисної діяльності.

  _______________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  Київська обласна державна адміністрація

  Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації

  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Національна академія внутрішніх справ

  Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

  Відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації

  Богуславська спеціалізована школа №1 – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів

   з поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської районної ради

   ПРОГРАМА

  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ

  КОНФЕРЕНЦІЇ

   

  «ПАТРІО­ТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

  ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

  ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОС­ТІ»

   

  Київ – Біла Церква – Богуслав

  2013


  ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  Київська обласна державна адміністрація

  Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації

  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Національна академія внутрішніх справ

  Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

  Відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації

  Богуславська спеціалізована школа №1 – загальноосвітній навчальний заклад

  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів

  Богуславської районної ради

  НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
  1. Патріотизм як фактор консолідації українського суспільства.
  2. Взаємодія системи освіти із соціальними інститутами щодо виховання гро­ма­дя­нина-патріота України.
  3. Підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань і змісту патріо­тич­но­го ви­ховання учнівської молоді в системі вищої і післядипломної освіти.
  4. Презентація кращих практик патріотичного виховання в навчальних закладах.

   

  ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  –       привернення уваги громадськості до питання патріотичного виховання осо­бистості в сучасній Україні;

  –       консолідація діяльності органів державного управління та місцевого само­вря­­ду­­вання, навчальних закладів, громадських організацій щодо патріо­тичного ви­ховання;

  –       напрацювання й обговорення пропозицій щодо розроблення й удосконалення нор­ма­тивно-правової бази патріотичного виховання дітей і молоді;

  –       ініціювання розроблення законопроекту “Про патріотичне виховання грома­дян України”, регіональної програми патріотичного виховання дітей та уч­нів­­ської молоді;

  –       обговорення теоретичних засад та обмін практичним досвідом з питань зміс­ту, напрямів, технологій, умов формування і розвитку патріотичних почуттів ви­хованців, учнів і студентів;

  –       удосконалення системи підготовки педагогічних працівників до патріо­тич­но­го виховання, розвитку і соціалізації дітей і молоді.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

  • газета Верховної Ради України «Голос України», головний редактор газети – Анатолій Горлов;
  • науково-педагогічний журнал «Рідна школа»,головний редактор журналу – Анжеліна Пугач;
  • газета «День», головний редактор газети Лариса Івшина;
  • суспільно-політичне видання «Час Київщини», головний редактор Геннадій Гребньов;
  • обласний громадсько-політичний бюлетень «Київщина регіональна»,  редак­тор Наталія  Василенко;
  • районні, міські друковані засоби масової інформації Київської області.

   

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Керівники оргкомітету:

  –       заступник голови Київської обласної державної адміністрації, Заслу­же­ний журналіст України  Подашев­сь­ка Т.Л.;

  –       директор Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної держав­ної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений праців­ник освіти України Клокар Н.І.;

  –       президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кан­ди­дат педагогічних наук Стрілько В.В.;

  –       в.о. ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гіч­­­них кад­­рів Кабан Л.В.

  Члени оргкомітету:

  –               проректор з наукової роботи Київського обласного інституту післядип­лом­­ної освіти педагогічних кадрів Чубарук О.В.;

  –               проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту піс­ля­ди­п­лом­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, до­цент Бачинська Є.М.;

  –       проректор з міжнародних зв’язків та інформаційно-комуні­каційних тех­но­­­ло­­гій Київського обласного інституту післядип­ломної освіти пе­да­го­гіч­них кадрів Бендерець Н.М.;

  –       директор Комунального закладу Київської обласної ради «Центр твор­чості дітей та юнацтва Київщини» Нестерук Т.В.;

  –       директор Богуславської спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього  на­вчаль­ного закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Богус­лав­ської районної ради Івченко К.А. 

  КОМІТЕТ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ

  Керівники комітету:

  –       директор Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної дер­жав­­н­ої адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Клокар Н.І.;

  –       директор Інституту проблем виховання Національної академії педаго­гіч­них наук України, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України Бех І.Д.;

  –       директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Мі­ніс­­терст­ва освіти і науки України, доктор історичних наук Удод О.А.;

  –       ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, про­фе­сор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслу­же­ний юрист України, голова Київської міської організації Союзу юристів України Коваленко В.В.;

  –       президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук Стрілько В.В.

  Члени комітету:

  –       проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядип­лом­­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Є.М.;

  –       проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кад­рів, кан­ди­дат педагогічних наук Дем’яненко О.О.;

  –       проректор з навчально-методичної роботи Київського обласного інституту післяди­п­лом­ної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Сотніченко І.І.;

  –       завідувач кафедри педагогіки і психології Київського обласного ін­сти­ту­ту після­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних на­ук Мірошник С.І.;

  –       завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного ін­сти­туту після­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук Ковальова С.В.;

  –       завідувач кафедри управління освітою Київського обласного ін­сти­туту після­дип­ломної освіти педагогічних кадрів, кандидат філософських наук Полтавцев О.Г.


  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

  26 березня  2013 року

  Місце проведення: Богуславська спеціалізована школа № 1 –

  загальноосвітній на­вчаль­ний заклад І-ІІІ ступенів з

  поглибленим вивченням окремих предметів

  Богуславської район­ної ради

     930 – 1100Реєстрація учасників конференції

    1000 – 1100Виставка творчих робіт гуртківців загальноосвітніх,

  позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних

  закладів Богуславського району

  •  Майстер-класи народних умільців:

  «Ложкарство» – Лимар Микола Демянович,

  «Ткацтво» –  Ткач Дарина,

  «Лозоплетіння» – Штафієнко Петро Петрович,

  «Робота з природними матеріалами (тирсою)» –  Ткалич Людмила Василівна,

  «Бісероплеттіння»  Репетій Віра Павлівна,

  «Петриківський розпис» Тарасенко Тетяна Іванівна,

  «Флористика» –  Капшученко Леся Володимирівна,

  «Квілінг»  Деркаченко Тетяна Анатоліївна,

  «Вироби із солоного тіста» Середа Ірина Вікторівна.

  • Виступ-презентація творчих колективів Київ­щини:

   «Зустріч весни – свято душі»  – виступ народного вокального ансам­б­лю «Калинка» Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бровари, художній керівникШумовська Любов Василівна, директор – Павлученко Валентина Зіновіївни

  «Різдвяне дійство» – виступ творчого колективу учнів і вчителів Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу «Спеціалі­зо­вана школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Києво-Святошинського району, художній керівник – заступник ди­ректора з виховної роботи Шупик Тетяна Олексіївна, і хорового колективу «Сходинки», керівник – Заслужений працівник культури та мистецтва України Якубовська Ірина Володимирівна, директор НВКПушенко Оксана Іванівна

  виступ народного аматорського гурту «Коляда» Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С.Нечуя-Левицького

  1100 – 1130ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Вітання учасників конференції- АКТОВА ЗАЛА

  1130 – 1400 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:

            Секція І. Патріотизм як фактор консолідації українського суспільства

      Секція ІІ. Презентація кращих практик патріотичного виховання в на­вчальних закладах 

         Секція ІІІ. Підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань і змісту патріотичного ви­ховання учнівської молоді в системі вищої і післядипломної освіти

  1400 – 1500ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІ­ДАННЯ.

  ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ КОНФЕ­РЕН­ЦІЇ

  1500Обід. Від’їзд учасників конференції

  НАУКОВА ПРОГРАМА

  Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «Патріотичне виховання громадян України – передумова

  розвитку державності»

  26 березня 2013 року

  Місце проведення: Богуславська спеціалізована школа № 1 – загальноосвітній на­вчаль­ний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської район­ної ради

    930 – 1100Реєстрація учасників конференції

  1100 – 1130ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Вітання учасників конференції:

  Онищенко Олександр Романович, депутат Верховної Ради України

  Подашев­сь­ка Тетяна Леонідівна, заступник голови Київської обласної державної адміністрації, Заслу­же­ний журналіст України

  Клокар Наталія Іванівна, директор департаменту освіти, науки та молоді Київсь­кої обласної державної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслу­жений працівник освіти України

  Дубас Богдан Антонович, голова Богуславської районної державної адміністрації

  Висотенко Микола Віталійович, голова Богуславської районної ради

  1130 – 1400секційні засідання:

  СЕКЦІЯ І. ПАТРІОТИЗМ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  Керівники секції:

  Стрілько Валентина Василівна,  президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кан­ди­дат педагогічних наук;

  Волинець Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки і психології Київ­сь­кого обласного ін­сти­туту після­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент;

  Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри педагогіки і психології Київ­сь­кого обласного ін­сти­туту після­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент;

  РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

  Плівачук Катерина Володимирівна, вчитель української мови та літератури на­вчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», кандидат педагогічних наук, доцент

  УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Волинець Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки і психології Київ­сь­кого обласного ін­сти­туту після­дипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент

  ПОЗИТИВНА ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСВІТЯН ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗА­ЦІЙ­НОГО РОЗ­ВИТ­КУ В ПОЛІКУЛЬ­ТУР­НОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОСВІТНІХ ОР­ГА­НІЗАЦІЙ

  Карамушка Людмила Миколаївна, завідувачка лабораторії організаційної пси­хо­ло­гії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  док­тор психоло­гіч­них наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

  Терещенко Кіра Володимирівна, науковий співробітник лабораторії органі­за­цій­ної пси­хо­логії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, кан­ди­дат пси­хо­ло­­гіч­них наук

  СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НА­ЦІО­НАЛЬНОЇ ІДЕН­ТИЧ­НОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

  Терещенко Кіра Володимирівна, науковий співробітник лабораторії органі­за­цій­­ної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кан­ди­дат психоло­гіч­них наук

  УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАН­НЯ В УМОВАХ ОСВІТ­НЬОЇ СИСТЕМИ МІСТА

  Петрик Юрій Федорович, начальник управління освіти і науки Білоцер­ків­сь­кої місь­кої ради, завідуючий нау­ко­вої лабораторії слов’янських мов Київ­сь­кого об­лас­­ного інституту післядип­лом­ної освіти педагогічних кадрів

  ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ (ІСТО­РИЧ­НИЙ АСПЕКТ)

  Бондаренко Галина Богданівна, вчитель історії та правознавства навчально-вихов­но­го комплексу «Ковалівська гімназія» Васильківського району

  НАЦІОНАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО 

  Адамець Людмила Олексіївна, заступник директора з навчально-виховної ро­бо­ти, вчи­тель української мови та літератури Бориспільського навчально-ви­хов­ного комп­лексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського» – спе­ціа­лізована школа І-ІІІ ступенів»

  ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ СОЛІДАРНОСТІ УКРАЇНСТВА ЯК ФАК­ТОР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МО­ЛОДІ

  Костецький Станіслав Олександрович, заступник голови Білоцерківської районної моло­діж­ної громадської організації «Ліга Української Молоді»

  СІЛЬСЬКА ШКОЛА – НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Кудько Ніна Григорівна, директор Гнідинської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­пе­нів імені Пет­­ра Яцика Бориспільського району

   ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ТВО­Р­ЧІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ

  Ільків Марія Петрівна, директор Івано-Франківської загальноосвітньої школи-садка І сту­пеня №7;

  Яцюк Олег Степанович, асистент кафедри економічної теорії Івано-Франків­сь­ко­го на­ціо­нального техніч­ного уні­верситету нафти і газу

  ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІ­ТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНО­МІЧ­НИХ ЗМІН

  Шкляр Алла Костянтинівна, вчитель історії Фастівської загальноосвітньої шко­ли І-ІІІ ступенів №4 Фастівської міської ради

  ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  Городько  Валентина Миколаївна, вчитель історії та правознавства Борис­піль­сь­кої загаль­но­освітньої школи I-III ступенів № 6 Бориспільської міської ради

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Коваленко Олена Вікторівна, вчитель історії Півнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­пенів Фастівської районної державної адміністрації

  НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧ­НОМУ ДОСВІДІ РІДНОГО КРАЮ

  Куць Тетяна Григорівна, заступник директора школи з виховної роботи Тре­бу­­хів­сь­­кої за­галь­ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського району

  ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУ­ХОМ­ЛИНСЬКОГО

  Варава Ольга Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу (яс­ла-садок) комбі­но­ва­ного типу «Зірочка» м. Обухова;

  Балдич Ольга Миколаївна, завідуюча  дошкільним навчальним закладом (яс­ла-садок) комбі­но­ва­ного типу «Зірочка» м. Обухова

  ТВОРЧІСТЬ А. С. МАЛИШКА – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХО­ВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  Рогозіна Світлана Володимирівна, вчитель української мови та літератури спе­­­ціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Ма­лиш­ка з по­глиб­леним вивченням української мови та літератури міста Обухова

  ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ЯК СУСПІЛЬНО ЗНАЧВЩА ЦІННІСТЬ КОМПЕТЕНТ­НІС­НО СПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «ШЛЯХ ДО УС­ПІХУ». ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬ­НИХ ПРОЕКТІВ

  Галака Ольга Сергіївна, методист з виховної роботи методичного кабінету­­­ від­ділу освіти Бородянської районної державної адміністрації

  ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА ГРОМАДИ – ШЛЯХ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  Корякіна Лідія Валентинівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Тете­рівської гімназії Бородянського району

  МОНІТОРИНУ СТАНУ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ В  НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Пєтушкова Лариса Антонівна, завідувач центру практичної психології і со­ці­аль­ної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

  Аносова Анастасія Вікторівна, методист центру практичної психології і со­ціаль­ної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

  СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МО­ЛО­ДІ В УМОВАХ СУ­СПІЛЬ­НИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

  Кашуба Марія Богданівна, вчитель початкових класів, заступник директора з на­­вчально-виховної роботи Новоолександрівського навчально-виховного комп­лек­су «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Згурівської ра­йон­ної ради

  УЧАСТЬ ЖІНОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  Верба Тетяна Олександрівна, вчитель історії та правознавства Бориспільської загальноосвітньої шко­ли І-ІІІ ступенів №6 Бориспільської міської ради Київської області

  ПОЛКОВОДЦІ УКРАЇНИ НА ФРОНТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  Кашкіна Людмила Степанівна, вчитель історії Білоцерківської  гімназії №2 Біло­цер­ківської міської ради

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ – ОДИН ІЗ НА­ПРЯ­МІВ ДІЯЛЬ­НОС­ТІ МІЖНАРОДНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄД­НАН­НЯ «МИ УКРАЇНЦІ»

  Побужанська Анжела Василівна, методист центру перепідготовки та підви­щен­­ня кваліфікації працівників юстиції Міністерства України, член молодіжної громад­сь­кої організації  «Ми українці»

  ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПИТАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИ­ХО­ВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  Брусило Наталія Іванівна, вчитель початкових класів Бориспільської за­галь­но­­освітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Київської області

  НАЦІОНАЛЬНЕ КІНО – ПОТУЖНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІО­НАЛЬ­НОЇ СВІДОМОСТІ СТАР­ШОКЛАС­НИКІВ

  Литвин Лариса Миколаївна, вчитель української мови та літератури, керів­ник гурт­­ка Ви­шнівської загаль­но­­­ос­вітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Києво-Свя­то­шин­сь­кої районної державної ад­мі­ністрації

  РОДИНА, ГРОМАДА, ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ – УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ЖИТ­­ТЄ­ДІЯЛЬНОСТІ НА­­­ЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

  Іщук Валентина Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Бі­ло­­церківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської місь­кої ради;

  Вдовика Любов Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної ро­­боти Біло­церківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Біло­цер­ків­ської міської ради;

  Олексієнко Тетяна Анатоліївна, вчитель російської мови та світової літе­ра­ту­ри Біло­цер­ків­ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Біло­цер­ків­­ської міської ради

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПРЕДМЕТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАН­НЯ В ЗА­ГАЛЬНООСВІТНІХ НА­ВЧАЛЬ­НИХ ЗАКЛАДАХ

  Полінкевич Владислав Володимирович, голова Білоцерківської районної мо­лодіж­ної гро­мад­ської організації «Ліга Української Молоді»

  РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧ­НІВ ПОЗАШКІЛЛЯ

  Омельчук Єлизавета Василівна, вчитель образотворчого мистецтва Фас­тів­сь­­кої школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської області

  ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВ­НОМУ ПРОЦЕСІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАД­СЬ­КИХ ОРГАНІ­ЗА­ЦІЙ

  Шевченко Валерій Володимирович, керівник гуртків туристсько-краєзнав­чо­го на­пря­му­ Яготинського районного будинку дитячої та юнацької творчості

  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО МОРАЛЬНИХ ЦІН­НОС­ТЕЙ ВИХО­ВАН­ЦІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ НА ЗАСАДАХ УКРАЇН­СЬ­КО­ГО НА­РО­ДО­­ЗНАВ­СТВА

  Моклюк Юлія Іванівна, практичний психолог Комунального закладу «Мізоць­ка спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради»

  СЕКЦІЯ ІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КРАЩИХ ПРАКТИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХО­ВАН­НЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  (актова зала)

  Керівники секції:

  Клокар Наталія Іванівна, директор Департаменту освіти, науки та молоді Київ­сь­кої обласної держав­ної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор, Заслу­же­ний праців­ник освіти України;

  Мірошник Світлана Іванівна, завідувач кафедри педагогіки і психології Київського обласного ін­сти­ту­ту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогіч­них на­ук;

  Полтавцев Олександр Геннадійович, завідувач кафедри управління освітою Київ­сь­ко­го обласного ін­сти­туту після­дип­ломної освіти педагогічних кадрів, кандидат філософських наук

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВНОЇ СИ­СТЕ­МИ В БОГУС­ЛАВСЬКІЙ СПЕ­ЦІА­ЛІ­­ЗОВАНІЙ ШКОЛІ №1

  Івченко Катерина Андріївна, директор Богуславської спеціалізованої школи № 1 – загаль­но­освітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим ви­вчен­ням окремих предметів Богуславської районної ради Київської області

  НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В СИСТЕМІ ПОЗА­КЛАС­НОЇ РОБОТИ

  Шовкун Людмила Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель по­чаткових класів Хотівського навчально-виховного комплексу Києво-Свя­то­шинського району, кандидат педагогічних наук

  СИСТЕМА РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З ФОРМУВАННЯ ЦІН­НІС­НО­ГО СТАВ­ЛЕН­НЯ ДО РОДИНИ

  Садаєва Ольга Іванівна, директор Білоцерківської загальноосвітньої школи                    І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області;

  Коваль Світлана Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Біло­церківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської місь­кої ради Київської області

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ЛІТЕРАТУР­НИ­МИ ТВОРАМИ В. О. СУХОМ­ЛИН­СЬКОГО

  Тоцька Тетяна Петрівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом «Ялин­ка» управ­лін­ня освіти Броварської міської ради

  ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ШКОЛЯРІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

  Каюк Наталія Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Новосіл­ків­­ської загаль­но­освітньої  школи Києво-Святошинської районної державної ад­мі­ніс­трації Київської області

  ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

  Нікольчук Лариса Іванівна, вчитель іноземної мови Орининської загально­освітньої школи І-ІІІ ступенів м. Кам’янця-Подільського

  ОБРЯДОВА СИМВОЛІКА ВИШИТИХ РУШНИКІВ КИЇВЩИНИ

  Обозова Олена Миколаївна, учениця 10 класу Богуславської спеціалізованої шко­ли № 1 – загаль­но­освітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглиб­ле­ним ви­вчен­­ням окремих предметів Богуславської районної ради Київської області

  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПОЛІКУЛЬ­ТУР­НОСТІ ТА ІНТЕРКУЛЬТУРНОСТІ НА­ЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СПЕ­ЦІА­ЛІЗОВАНО­ГО ЗАГАЛЬНООС­ВІТ­НЬОГО НА­ВЧАЛЬ­­НОГО ЗАКЛАДУ З ПО­ГЛИБ­­ЛЕ­НИМ ВИ­ВЧЕННЯМ СЛО­В’ЯНСЬКИХ МОВ

  Баранова Вікторія Анатоліївна, методист із суспільно-гуманітарних ди­сцип­­л­ін науково-методичного цент­ру управління освіти і науки Біло­цер­ків­сь­к­ої місь­кої ра­ди, завідувач нау­ко­вої лабораторії слов’янських мов Київ­сь­кого облас­но­го інсти­ту­ту післядипломної освіти педагогічних кадрів

  УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ РОБОТИ НА ЗА­НЯТ­ТЯХ КЛУБУ «ЛІДЕР»

  Тименко Ірина Тарасівна, методист Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бо­рисполя

  РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТ­НЬО­ГО НАВЧАЛЬ­НОГО ЗАКЛАДУ

  Богінська Лариса Петрівна, заступник директора з виховної роботи Білоцер­ків­­сь­кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Білоцерківської міської ра­ди Київ­ської області;

  Вакулюк Віта Петрівна, соціальний педагог Білоцер­ків­сь­кої загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ сту­пенів № 15 Білоцерківської міської ради Київської області

  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО СУСПІЛЬСТВА Й ДЕР­ЖАВИ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  Рибак Ніна Іванівна, заступник директора з виховної роботи Білоцерківської спе­ціалі­зо­ва­ної школи І-ІІІ ступенів з поглиб­леним вивченням інформаційних техно­логій  № 12 Київ­сь­кої області

  ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОР­МА­ТИКИ

  Бодрик Оксана Олександрівна, заступник директора Білоцерківської спеціа­лі­­зо­ваної  школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних техно­логій Київської області

  УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ – ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПІД­РОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

  Вонітова Анна Ярославівна, студентка другого курсу філологічного факуль­те­ту Львів­сь­кого національного університету імені І. Франка

  ЕТНОПЕДАГОГІКА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НА СУЧАС­НО­МУ ЕТАПІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

  Стецюк Мирослава Данилівна, вчитель української мови та літератури, на­ро­до­знавства се­ред­ньої спеціалізованої загальноосвітньої школи №93 з по­глиб­ле­ним вивчення англійської мо­ви м. Львова

  ШКІЛЬНИЙ ІСТОРИЧНО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІО­НАЛЬ­­НОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

  Дегтярьова Олена Миколаївна, вчитель історії та правознавства Кагар­лиць­кої загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ ступенів №3

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В РОКИТ­НЯН­СЬКОМУ РАЙОН­НО­МУ ЛІЦЕЇ

  Шелест Павло Петрович, учитель хімії Рокитнянського районного ліцею Ро­кит­нянської районної ради

  ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ

  Юрковська Марія Миколаївна, вчитель музичного мистецтва ­­­Білоцер­ків­сь­кої за­гально­освітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київ­сь­кої області

   ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕ­МИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  Мартенко Олена Анатоліївна, вчитель біології та хімії Березанського на­вчаль­­но-виховного комплексу Березанської міської ради

  ВІДРОДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ СИМВОЛІКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ПИСАН­КАРСТ­ВА  ЯК СКЛАДОВА НАЦІО­НАЛЬ­НОГО ВИХОВАННЯ У ПО­ЗА­ШКІЛЬНОМУ НА­ВЧАЛЬ­­­­НОМУ ЗАКЛАДІ

  Турукіна Леся Володимирівна, керівник зразкової школи писанкарства «Ди­восвіт» Ва­сильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості

  ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРО­ЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Волощенко Ірина Миколаївна, методист районного методичного кабінету від­ді­лу освіти Макарівськоїх районної державної адміністрації;

  Корж Зінаїда Сергіївна, директор Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­пенів Ма­карівського району;

  Обухівський Валерій Вікторович, учитель історії Бишівської загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ сту­пенів Макарівського району

  ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧАС­­­НИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕ­СУ ШКО­­ЛИ ЯК ОСНОВА ПРОДУКТИВНОЇ ЖИТ­ТЄ­ТВОР­­ЧОСТІ УКРАЇНЦЯ

  Гуляніцька Людмила Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Та­ра­щан­ської районної гімназії «Ерудит» Таращанської районної ради

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗА­КЛА­ДІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

  Бецман Олена Геннадіївна, педагог-організатор Красилівського середнього за­галь­­но­освітнього навчально-ви­хов­но­го комплексу імені М. І. Савельєва Ста­в­и­щен­ської ра­йонної ради Київської області

  ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІА­ЛАХ КРАЄЗНАВСТВА

  Іщенко Наталія Петрівна, вчитель географії Миронівської загальноосвітньої шко­ли І-ІІІ ступенів №1

  НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗМІСТУ НА­ВЧАЛЬ­НО-ВИХОВНОГО ПРО­ЦЕ­СУ БОРИС­ПІЛЬ­СЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ТУ­РИЗ­МУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  Рахуба Тетяна Георгіївна, директор, керівник гуртка Бориспільського місь­ко­го центру ту­риз­му та краєзнавства учнівської молоді

  КОЗАЦЬКИЙ ПРАПОР У  КРАЇНАХ СВІТУ

  Хахуда Світлана Володимирівна, вчитель історії Бо­рис­пільського навчаль­но-ви­­хов­ного комплексу «Гімназія «Перспектива» – за­галь­­ноосвітня школа І сту­­пе­ня»;

  Гаврилюк Дмитро Олександрович, учень Бориспільського навчально-ви­хов­но­го комп­лексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

  ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Кучма Галина Віталіївна, директор, учитель історії Маловільшанського на­вчаль­­но-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий са­док» Біло­церків­сь­кої районної державної адміністрації

  ЗДІЙСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НА­ВЧАЛЬНОМУ ЗА­КЛА­ДІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Розумнюк Антоніна Анатоліївна, заступник директора Васильківського місь­кого Центру дитячої та юнацької творчості

  ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОБРА­ЗОТ­ВОРЧОГО МИ­СТЕЦ­ТВА

  Ткаченко Людмила Володимирівна, вчитель образотворчого мистецтва, біб­­ліо­текар за­галь­ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олега Кошового м. Ржищева

  УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНУ СИСТЕМУ ПОЗА­ШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНА­ВАЛЬ­НО­ГО ПРОЕКТУ З НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ)

  Омельяненко Ірина Іванівна, заступник директора Переяслав-Хмель­ниць­кого бу­­динку ху­дожньої творчості дітей, юнацтва та молоді

  СИСТЕМА РОБОТИ В ДИБИНЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ  

  Товкач Антоніна Дмитрівна, заступник директора з виховної роботи Ди­би­нець­­­ко­­­го на­вчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту­пе­нів – дитя­чий садок» Богус­лавської районної ради

  СИСТЕМА РОБОТИ З ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА АВ­ТОР­­СЬКОЮ ПРО­ГРА­МОЮ «Я – СТАР­ШОКЛАСНИК»

  Котюк Тетяна Олександрівна, вчитель математики Сквир­ського навчально-ви­хов­­но­­го комп­лек­су «За­гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ди­­тячий садок» Сквир­ської ра­йон­ної дер­жавної адміністрації

  ВИХОВАННЯ ВИСОКОКУЛЬТУРНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСО­БИС­ТОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

  Селіцька Світлана Іванівна, вчитель історії та правознавства Броварської спе­ціа­­лі­зо­ваної школи І-ІІІ ступенів №5 Броварської міської ради

  ВИ­ХОВАННЯ САМОДОСТАТНЬОЇ НАЦІО­НАЛЬ­НО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ

  Шупик Тетяна Олексіївна, заступник директора з виховної роботи Со­фі­їв­сь­ко-Борща­гів­ського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована шко­ла І-ІІІ сту­­пенів – загаль­но­освітня школа І-ІІІ ступенів» Києво-Святошинської ра­йон­­ної дер­жав­ної адміністрації Київської області

  ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОЛЕК­ТИВ­НИХ ТВОРЧИХ СПРАВ

  Гусевик Наталія Василівна, соціальний педагог Ірпін­сь­кої загальноосвітньої школи І–III ступенів № 5 Ірпінської міської ради Київ­сь­кої області;

  Мальцева Ірина Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Ірпін­сь­кої загальноосвітньої школи І–III ступенів № 5 Ірпінської міської ради Київ­сь­кої області

  ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ТРАДИЦІЙНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  Олійник Валентина Володимирівна, педагог-організатор Вишнівської загаль­но­­­освіт­ньої школи І-ІІІ ступенів №2 Києво-Святошинської районної державної адміні­страції

  ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬ­НОЇ САМОСВІДОМОСТІ

  Ворошилов Володимир Володимирович, учень 10 класу Супоївського навчаль­но-ви­хов­ного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчаль­ний за­клад (ясла-садок)» Яготинського району

  ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТА-УКРАЇНЦЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД­НОГО МИСТЕЦТВА

  Геля Неоніла Дмитрівна, вчитель обслуговуючої праці, керівник науково-до­слід­­­ниць­кого гуртка Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

  МОЄ СЕЛО З ЛЕГЕНДИ ВИПЛИВАЄ

  Кирієнко Олена Мирославівна, заступник директора з виховної роботи Лютізь­кої загально­ос­вітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної державної адмі­­ніст­рації

  ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ВАСИЛЬКІВЩИНИ

  Полюлях Раїса Федорівна, вчитель української мови та літератури ­­­Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту­пенів №9 Васильківської міської ради

  МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ                            «Я – ГРО­МАДЯНИН УКРАЇНИ»

  Ніколаєнко Світлана Василівна, заступник директора з навчально-виховної ро­бо­ти Сквир­ського навчально-виховного комплексу «За­гальноосвітня школа І-ІІІ сту­пе­нів – ди­­тячий садок» Сквирської районної дер­жавної адміністрації

  ВИХОВУВАТИ НАВЧАЮЧИ

  Михайловська Світлана Василівна, вчитель української мови та літератури Кагарлицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 3

  СТАНОВЛЕННЯ ПАТРІОТА-ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИХОВ­НОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

  Глобець Ольга Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Во­ло­дарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату

  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНО­ОС­ВІТ­НЬО­ГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Бухонський Юрій Володимирович, заступник директора з навчально-виховної ро­боти Володарського ліцею

  ДОСВІД РОБОТИ З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ

  Козій Василь Васильович, директор комунального закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат»

  СИСТЕМА НА­ЦІО­НАЛЬ­НОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

  Красюк Тетяна Григорівна, вчитель англійської мови Броварської спеціа­лі­зо­ваної  школи І-ІІІ ступенів №5

  ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОЗНАВЧОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

  Комаренко Світлана Олексіївна, директор Яготинської спеціалізованої школи №3 Яготин­ської районної ради Київської області

  ВИХОВНА СИЛА ОБРЯДУ ЗУСТРІЧІ ВЕСНИ В УКРАЇНІ

  Шумовська Любов Василівна, художній керівник Народного вокального ансамблю «Калинка» м. Бровари

  ПОЛКОВОДЦІ УКРАЇНИ НА ФРОНТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  Васильківський Богдан Олександрович, учень Білоцерківської гімназії №2 Білоцер­ківської міської ради

  ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: МАЛОВІДОМІ ГЕРОЇЧНІ Й ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ІВАНКІВЩИНИ

  Дегтяр Олександр Олександрович, учень 11 класу Іванківської загально­освіт­ньої школи І-ІІІ ступенів №2

  МОЯ РОДИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  Герасименко Аріна Вікторівна, учениця 8 класу Бранепільського навчально-ви­хов­ного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Бо­гуслав­ського району

  ПРОВІДНА РОЛЬ КОЗАЦТВА У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВ­НОС­ТІ В ХVІ–ХVІІ СТОЛІТТІ

  Харченко Марина Миколаївна, учениця 10 класу Переяслав-Хмельницької за­галь­­­но­ос­віт­ньої школи І-ІІІ ступенів №4

  ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО ДРЕВНЬОГО КРАЮ

  Буренко Катерина Іванівна, заступник директора з виховної роботи Три­піль­сь­кої загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району, вчитель адап­то­ва­­ного курсу «Київ­щинознавство. Трипільщина», керівник гуртка «Історичне кра­єз­­навство», старший науковий співробітник Київського археологічного му­зею;

  Лук’янчук Влада Юріївна, учениця 8 класу Трипільської загальноосвітньої шко­ли  І-ІІІ ступенів Обухівського району

  БИКІВНЯНСЬКА ТРАГЕДІЯ: РЕАЛІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

  Васюра Альона Юріївна, учениця 10-В класу Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9

  МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ, НАШ ЗЕМЛЯК, ОСНОВОПОЛОЖНИК УК­РА­ЇН­СЬ­КОГО НАЦІО­НА­ЛІЗ­МУ, БОРЕЦЬ ЗА САМОСТІЙНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

  Сухенко Ольга Володимирівна, учениця 11 класу, дійсний член МАН Згурів­сь­кої гімназії

  ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ТВОРЧОСТІ

  Федотова Анастасія Володимирівна, учениця Фастівської загально­ос­віт­ньої шко­ли І-ІІІ ступенів №4 Фастівської міської ради

  СЕМАНТИКА ТА СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ БОРИСПОЛЯ

  Богуш Надія Миколаївна, вчитель української мови та літератури Бо­рис­піль­сь­ко­го на­вчаль­но-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – за­галь­­но­ос­віт­ня школа І ступеня»;

  Гоменюк Олександра Віталіївна, учень Бориспільського навчально-ви­хов­ного комп­­лексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

  Сова Альона Володимирівна, учениця 9 класу Морозівського навчально-ви­хов­но­го комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з по­глиб­­ле­ним вивченням окремих предметів – ясла-садок» Баришівської ра­йон­ної ради

  ЗАБУДОВА ТА ЕСТЕТИКА ЖИТЛА УКРАЇНЦІВ

  Біляй  Вікторія Вадимівна, учениця 9 класу Морозівського навчально-ви­хов­ного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з по­глиб­­леним вивченням окремих предметів – ясла-садок» Баришівської ра­йон­ної ради

  ВНЕСОК ДИНАСТІЇ ДЕНИСЕНКІВ У РОЗВИТОК ГОНЧАРСТВА УКРАЇНИ

  Музика Галина Трохимівна, завідуюча шкільним музеєм, учитель початко­вих класів Ва­сильківської загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ ступенів №9 Ва­силь­ківської міської ради;

  Музика Владислав Юрійович, учень 11 класу Васильківської загально­ос­віт­­ньої шко­ли І-ІІІ ступенів №9 Васильківської міської ради

  ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ РОДИНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  Плоткіна Тетяна Миколаївна, керівник пошукового клубу «Пам’ять» Ва­силь­ківського міського Центру дитячої та юнацької творчості;

  Лагута Андрій Володимирович, вихованець пошукового клубу «Пам’ять» Ва­сильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості

  ІНТЕГРАЦІЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО І ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗМІС­ТІ РОБОТИ ШКОЛИ – ОБЛАСНОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  Горбач Ірина Володимирівна, директор Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Дашенка

  БО­РОТЬБА ОУН-УПА ПРОТИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБ­НИКІВ НА ТЕ­РИТОРІЇ УКРАЇНИ

  Томенко Лариса Олексіївна, вчитель історії Бориспільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Школа лінгвістики»

  ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХО­ВАН­НЯ У СУ­ЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

  Яшина Тетяна Вікторівна, методист районного методичного кабінету відділу ос­віти Миронівської районної державної адміністрації

  ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ РІД­НОГО КРАЮ

  Кравченко Віра Володимирівна, вчитель історії  Пустовітської загально­освіт­ньої школи І-ІІІ ступенів Миронівської районної державної адмініс­тра­ції;

  Ахметова Людмила Миколаївна, Ільченко Олександра Олександрівна, уче­ниці 11 класу Пустовітської загально­ос­віт­ньої школи І-ІІІ ступенів Миро­нів­ської район­ної державної адміністрації

  СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАКЛАДУ

  Нестеренко Тетяна Яківна, вчитель трудового навчання Морозівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізований навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів-ясла-садок, керівник гуртка «Берегиня» Центру позашкільної роботи «Мрія»

  ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛА­ДАН­НЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  Ткаченко Людмила Володимирівна, вчитель образотворчого мистецтва, бібліотекар загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олега Кошового м. Ржищева

  СЕКЦІЯ ІІІ. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ І ЗМІСТУ ПАТРІО­ТИЧ­НО­ГО ВИ­ХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ І ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (аудиторія 9)

  Керівники секції:

  Кабан Лариса Василівна, в.о. ректора Київського обласного інституту післядиплом­ної освіти педаго­гіч­­­них кад­­рів;

  Дем’яненко Олена Олександрівна, проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кад­рів, кан­ди­дат педагогічних наук;

  Івченко Катерина Андріївна, директор Богуславської спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього  навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської районної ради

  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Гаврилюк Валерій Юрійович, завідувач навчально-методичного кабінету по­за­шкільної осві­ти Київського обласного інституту післядипломної освіти педа­го­гіч­них кадрів

  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬ­ТУР­НО-МАСОВОЇ РОБОТИ

  Тимчик Микола Валерійович, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інсти­ту­ту проблем виховання НАПН України

  СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОБДАРО­ВА­НИХ УЧНІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Склярова Галина Миколаївна, директор Білоцерківського колегіуму Білоцер­ків­­ської місь­кої ради Київської області;

  Дудка Людмила Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцер­ків­ського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області

  РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ПЛОЩИНІ ПРОЕКТ­НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Гайдаєнко Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної ро­бо­ти Білоцер­ків­ського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області;

  Яременко Людмила Петрівна, вчитель географії Білоцер­ків­ського колегіуму Бі­ло­церків­сь­кої міської ради Київської області

  ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ НАРОДНОЇ ПЕДАГО­ГІ­КИ У СИСТЕМІ ЦІЛЬ­НОГО ОСВІТ­НЬОГО ПРОСТОРУ

  Вонітова Наталія Дмитрівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом №118 м. Львова

  РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООС­ВІТ­НЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Білоусько Світлана Миколаївна, вчитель історії Помоклівського навчаль­но-ви­хов­ного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний на­вчаль­ний заклад» Переяслав-Хмель­ницької районної державної адміністрації

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІ­ДО­МОЇ ОСОБИСТОС­ТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХУ­ДОЖ­НЬОГО ПРОФІЛЮ

  Зуєнко Оксана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної ро­бо­ти, вчи­тель образотворчого мистецтва Фастівської школи народної майстер­нос­ті Фас­тів­­ської міської ради Київської області

  ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ

  Задорожний Олександр Степанович, учитель історії та курсу «Захист Віт­чиз­ни» Тетіїв­ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Тетіївської районної ради

  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬ­­НО-ВИХОВ­НО­МУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Пількевич Оксана Миколаївна, вчитель образотворчого мистецтва Фас­тів­сь­кої шко­ли на­род­ної майстерності Фастівської міської ради Київської області

  НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ

  Гриців Тетяна Григорівна, вчитель української мови та літератури, хри­стиян­­сь­кої етики Росохацької школи І-ІІІ ступенів Чортківського району Терно­піль­ської області

  ВПЛИВ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 

  Гриців Соломія Ігорівна, студентка Чортківського педагогічного училища імені О.Бар­він­ського Тернопільської області

  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКЦІЇ «ЕТНОЛОГІЯ» В СКЛАДІ НАУКОВОГО ТО­ВА­РИСТ­ВА МОРОЗІВ­­СЬКОГО НА­ВЧАЛЬ­НО-ВИ­ХОВ­НОГО КОМПЛЕКСУ

  Нестеренко Тетяна Яківна, вчитель трудового навчання Морозівського на­вчаль­­но-ви­­хов­ного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ сту­пе­нів з по­­глиб­­ле­ним вивченням окремих предметів – ясла-садок» Баришівської ра­­йон­ної ра­ди, керівник гуртка «Бере­гиня» Центру позашкільної роботи «Мрія» Ба­ри­шівс­ь­ко­го району

  ФОРМУВАННЯ  ДУХОВНИХ  ЦІННОСТЕЙ У ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНО­ГО НА­ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Пономаренко Юлія Миколаївна, методист Васильківського міського Цент­ру дитя­чої та юнацької творчості

  РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ У ДІЯЛЬ­НОСТІ ДО­ШКІЛЬ­НОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Федорченко Наталія Миколаївна, завідуюча дошкільним навчальним за­кла­дом №8 «Теремок» відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради;

  Примаченко Олена Євгеніївна, вихователь-методист дошкільного на­вчаль­но­го закладу № 8 «Теремок» відділу освіти виконавчого комітету Славу­тиць­кої місь­кої ради

  РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Чубарук Олена Василівна, проректор з наукової роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гіч­­­них кад­­рів, старший викладач кафедри управління освітою

  ВПЛИВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГА­НІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬ­НО­ОСВІТНІХ НА­ВЧАЛЬ­НИХ ЗАКЛА­ДІВ

  Шевченко Антоніна Михайлівна, методист центру педагогічних інновацій Київ­сь­кого обласного інституту післядипломної освіти педаго­гіч­­­них кад­­рів

  РОЛЬ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНИНА

  Рокицька Ольга Дмитрівна, методист центру координації роботи з методичними кабінетами Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

  ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕН­НЯ ІСТОРІЇ

  Григоренко Станіслава Іванівна, вчитель Острівського навчально-виховного комп­лексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Рокит­ня­н­сь­кої районної державної адміністрації Київської області

  МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

  Горохова Лариса Ярославівна, методист з виховної роботи методичного кабі­не­ту відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації

  ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙ­НОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Остапенко Наталія Олександрівна, завідуюча районним методичним кабі­не­том відділу осві­ти Яготинської районної державної адміністрації

  МУЗИЧНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ У САМООСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕ­ЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  Дубровіна Ірина Володимирівна, викладач кафедри педагогічної майстер­нос­ті, аспірантка Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини

  ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬ­НИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

  Тарасенко Андрій Васильович, викладач Ніжинського агротехнічного інституту відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природоко­рис­тування України

  УПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООС­ВІТ­НЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Богінська Лариса Петрівна, заступник директора з виховної роботи Білоцерків­сь­кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Білоцерківської міської ради Київ­сь­кої області

  1400 – 1500 ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІ­ДАННЯ.

  ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ КОНФЕ­РЕН­ЦІЇ

    1500Обід. Від’їзд учасників конференції


  ЗВЕРНЕННЯ

  учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності”

  до державних діячів, керівників органів державного управління і місцевого само­вря­дування, керівників громадських організацій,

  науково-педагогічних працівників, освітян

  Шановні державні діячі, керівники органів державного управління і місцевого са­м­оврядування, освітяни, науковці, працівники соціальних служб, пред­ставники гро­мад­ських організацій, спілок, об’єднань та всі, кому небайдужа проблема патріо­тич­но­го виховання громадян України!

  Ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патріо­тич­не вихо­вання громадян України – передумова розвитку державності”, КОНСТАТУЄМО,  що нині, у період глобалізованого, інформаційного, техноло­гіч­ного та етнокультурного су­спіль­ства, доля людини, кожної нації, світової спіль­но­ти залежить від духовності й мо­раль­ності особистості, її порядності та відпо­ві­даль­ності, рівня громадянської ідентичності, від­чуття належності до рідної землі, на­роду, толерантного світогляду, сприйнятливості до куль­турного плюралізму, шаноб­ливого ставлення до інших культур і традицій, а також від ви­знання й забез­пе­чення у реальному житті прав людини, гідності та свободи як найвищої со­ціа­ль­­ної цінності, створення сприятливих умов для самореалізації особистості в рідній краї­­ні відповідно до її інтересів і можливостей, та, водночас, гідного пред­став­лення кож­но­го народу у світовому співтоваристві.

  Ми ВВАЖАЄМО, що актуальність патріотичного виховання юного поко­лін­ня в сучасності, у період становлення незалежної держави України, зумов­лю­ється процесом формування в Україні громадянського суспільства,  станов­лен­ня єдиної нації, а, власне, патріотизм розуміємо як любов до Батьківщини, сво­го народу, турботу про своє і загальне благо, активне сприяння утверд­жен­ню України як суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної дер­жави, як готовність відстоювати її не залеж­ність, захищати країну, власними спра­вами і зусиллями покращувати її соціально-еко­но­мічний стан, бути відпо­ві­дальним за свою долю та державу.

  Ми ВПЕВНЕНІ, що патріотичне виховання громадян забезпечить ціліс­ність на­роду України, його національне відродження, об’єднання різних етносів і регіонів краї­ни, соціально-економічний і  демократичний розвиток України, роз­­будову та вдос­кона­лен­ня суверенної правової держави і громадянського су­спіль­­ства, со­ціально-політичну стабільність у державі, гідне представлення на­шої країни у світі.

  Ми ПЕРЕКОНАНІ, що патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для дер­жа­ви, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить як повноцінний гар­мо­нійний індивідуальний розвиток особистості в державі, так і суспільства.

  Ми УСВІДОМЛЮЄМО необхідність спільних дій усіх соціальних і дер­жав­них інститутів, організацій, об’єднань, органів місцевого самовря­ду­вання, за­со­­бів масо­вої інформації, творчих спілок, усіх, хто причетний до виховного про­цесу дітей і молоді.

  Ми ЗАКЛИКАЄМО культурно-освітні та наукові установи, державні струк­тури, громадські об’єднання й організації відійти від використання си­с­те­ми шаблон­них масових заходів впливу на особистість, що може призвести до  формального па­тріо­тизму.

  Ми АКЦЕНТУЄМО УВАГУ на необхідності патріотичного виховання на всіх ступенях освіти: дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої – та в системі позашкільної освіти.

  Як першочергові заходи  ПРОПОНУЄМО:

  −     ініціювати перед Верховною Радою України розроблення законо­про­екту «Про патріотичне виховання громадян України»;

  −     клопотати перед Кабінетом Міністрів України про затвердження Кон­цеп­ції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного вихо­ван­ня громадян на 2013-2017 роки, проект якої схвалено рішенням Колегії Мініс­тер­­ст­ва освіти і науки, молоді та спорту України;

  −     виступити ініціатором розроблення, обговорення й прийняття загально­дер­жавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки;

  на рівні обласної державної адміністрації та обласної ради:

  −     створити творчу групу з розроблення регіональної програми патріотич­но­го виховання громадян на 2013-2017 роки;

  −     підтримувати проекти історично-краєзнавчої, етнокультурної, соціаль­но-правової спрямованості, пропоновані для реалізації установами культури й осві­ти, дитячими й молодіжними громадськими організаціями;

  −     проводити цілеспрямовану роботу з підготовки поліграфічних ви­дань пат­ріо­тичного змісту, а також соціальної реклами на вулицях населених пунк­тів області;

  −     консолідувати зусилля всіх соціальних інститутів щодо формування в юно­­­го покоління почуття патріотизму, а саме: моральних, культурних, націо­наль­­них і загаль­но­людських цінностей; здатності  активної підтримки і роз­вит­ку Ук­ра­їнської держав­нос­ті, дотримання Конституції України, збере­жен­ня єд­ності та ста­більності в україн­сь­кому суспільстві, його духовного, соціаль­ного та еко­номічного розвитку; дбайливого став­лення до національних ба­гатств, рід­ної при­ро­ди, пошани до історичної пам’яті, куль­тури, мови, національних тра­ди­цій тощо;

  −     створити на обласному телебаченні (радіо) постійно діючу програму «Хто ми? Чиїх батьків діти?»,  у якій всебічно висвітлювати духовну єдність поко­лінь, культуру та історію рідного краю, звичаїв, традицій усіх народів та етніч­них груп, які проживають в Україні;

  на рівні місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування:

  −     розробити й затвердити місцеві (локальні) програми патріотичного ви­хо­­вання громадян України;

  −     вибудовувати систему взаємодії державних і недержавних установ, гро­­­мад­ських організацій для розвитку національно-патріотичного виховання в освіт­ній системі міста/району (навчальні заклади різних типів і форм власності, клу­би, музеї, бібліотеки, центри й будинки творчості і культури, заклади фі­зич­ної культури і спорту тощо);

  −     інформувати громадськість про досягнення і нововведення у сфері па­т­ріо­­тичного виховання через місцеві засоби масової інформації, конференції, збо­ри, інші форми;

  на рівні регіонального (обласного) органу управління освітою, регіонального закладу післядип­лом­ної педагогічної освіти:

  −     продовжити в подальшому практику проведення науково-практичних кон­­ференцій, присвячених національному, патріотичному та духовному вихо­ван­ню учнівської і студентської молоді;

  −     ство­­рити на сайті Департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної дер­жав­ної адміністрації та порталі КОІПОПК  рубрики «Патріотичне ви­хо­вання дітей та молоді Київщини» для роз­мі­щення інформаційних, ана­лі­тич­них матеріалів, публікацій педагогів регіону;

  −     розробити методичні рекомендації щодо активізації діяльності дитячих гро­мадських організацій з питання патріотичного виховання юного покоління;

  −     визначити основні підходи до моніторингу якості патріотичного вихо­ван­ня в освіті регіону, міста/району, навчального закладу; визначити пара­мет­ри й критерії оцінювання сформованості патріотичних якостей особистості;

  −     підготувати навчально-методичні видання щодо організації та змісту патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах;

  −     вивчати й популяризувати серед освітянського загалу передовий педа­го­гічний досвід з питань формування громадянина-патріота України;

  на рівні навчальних закладів:

  −     активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні свята, пов’язані зі знаменними й пам’ятними датами тощо);

  −     створювати кабінети (музеї) української історії і культури як центри форму­­вання культурно-історичної компетентності юного покоління;

  −     активізувати роботу зі створення світлиць рідного слова (автор ідеї – Стрілько В.В., автори концепції – КОІПОПК) та популяризувати передовий досвід  діяльності музеїв українського слова в загальноосвітніх навчальних закладах Київщини (Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Щасливський навчально-виховний комплекс Бориспільського району);

  −     підтримувати діяльність товариств, гуртків юних дослідників-краєз­нав­ців, у яких засобами краєзнавства розвивати інтелектуальні й творчі здіб­нос­ті учнів, пошуково-дослідницьку роботу з історичного, географічного, літе­ра­тур­­ного краєз­навст­ва, етнології, фольклору, екології тощо;

  −     створювати умови для діяльності дитячих громадських об’єднань, орга­ні­­­за­цій, органів самоврядування на принципах добровільності, самостійності, реа­ль­них повноважень, що сприятиме розвитку особистісного потенціалу дити­ни, фор­му­ванню її духовно-моральних якостей, ініціативності, активної грома­дян­­ської позиції;

  −     систематично висвітлювати напрацювання педагогів із питань патріо­тич­­ного виховання на освітніх сайтах, у засобах масової інформації, друко­ва­них видан­нях тощо;

  на рівні педагогічних працівників:

  −     формувати в учнів первинне уявлення про свій рід, сім’ю, край, його іс­то­­ричне минуле і сучасне, національні народні звичаї, обряди, народну символіку;

  −     розвивати в учнівської та студентської молоді почуття гордості та поваги до рідного краю, національної символіки, до народу, його мови, історії, культури, вихо­ву­ва­ти шанобливе ставлення до родини;

  −     готувати свідомих та активних громадян, які добре розуміють свої пра­ва й обов’язки, готові  до ви­рі­­шення проблем у реальному  житті, можуть брати на себе суспільну відповідальність;

  −     розвивати в учнів вміння проектувати своє майбутнє, усвідомлюючи свою причетність до долі України, її минулого, сьогодення, майбутнього;

  −     продовжувати практику впровадження у навчально-виховний процес спец­­курсів і факультативів з українознавства, регіонального краєзнавства тощо;

  −     оновлювати зміст навчальних предметів на основі доповнення його куль­тур­­но-історичною, духовно-моральною, політично-правовою складовими;

  −     активно використовувати сучасні педагогічні технології, що сприяють роз­­витку позитивних якостей особистості, формуванню громадянської позиції учнів;

  −     надавати методичну допомогу батькам з формування і розвитку в ді­­тей позитивного ціннісного ставлення до навколишнього середовища, залуча­ти бать­ків до різноманітної спільної суспільно корисної діяльності.

  _______________________________________________________________________

  (НАДІСЛАНЕ ДЕПУТАТАМ)

  ЗВЕРНЕННЯ

  учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності»

   народних депутатів України

  Шановні народні обранці!

  Ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріо­тич­не виховання громадян України – передумова розвитку державності», яка проведена з ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Присяжнюка А.Й. на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів спільно з Національною академією педагогічних наук України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Київською обласною державною адміністрацією, Національною академією внутрішніх справ, за підтримки Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого,  Українського фонду культури, МГО «Ми українці», Благодійного фонду «Приятелі дітей», ВГО «СПАС», ВГО «Асоціація «Афганці Чорнобиля»,  МГО «Конгрес захисту української мови» та інших організацій

  ВВАЖАЄМО, що українське патріотичне виховання молоді в період становлення незалежної української держави вкрай важливе для утвердження України як суверенної, незалежної, правової, демократичної держави. Український патріотизм є невід’ємною складовою успішного розвитку України. Молоде покоління необхідно виховувати в дусі любові до України, до її історії, до української мови, української культури, в дусі готовності відстоювати незалежність України, відповідальності за свою долю та долю держави. Не буде нового покоління української молоді – не буде незалежної України!

  Ми ВПЕВНЕНІ, що патріотичне виховання громадян України забезпечить ціліс­ність українського на­роду, його національне відродження, об’єднає різні етноси і регіони краї­ни, дасть новий поштовх соціально-економічному і  демократичному розвитку України, роз­­будові громадянського су­спіль­­ства, принесе  со­ціально-політичну стабільність та гідне місце України серед країн Європи та світу.

  Зважаючи на актуальність та важливість для нашої держави теми виховання українського патріотизму, ПРОСИМО Вас:

  −     прийняти Закон України «Про патріотичне виховання громадян України», розробити та затвердити державну програму українського патріотичного виховання молоді з відповідним державним фінансуванням.

  Прийнято 26.02.2013 в м.Києві 457 учасниками Конференції.

   

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2