• ПРОГРАМА "ВЧИТЕЛЬ"

  Діє постійно. Спрямована на підтримку вчительських сімей, матеріальну допомогу талановитих вчителів, які працюють над новітніми педагогічними технологіями, працюють і пишуть нові підручники і педагогічні посібники.

  РЕКТОР КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

  КЛОКАР НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

  Народилася на Кіровоградщині. Закінчила   педагогічний  інститут. Трудову діяльність розпочала у м. Білій Церкві.   Працювала вчителем англійської мови, заступником директора школи з навчально-виховної роботи, директором школи.

  Є одним із авторів та розробників модульно-розвивальної   технології навчання учнів загальноосвітньої школи.  Захистила кандидатську дисертацію з теми: «Психолого-педагогічна   підготовка вчителя до інноваційної діяльності».

  З 1999 року — ректор Київського обласного інституту     післядипломної освіти педагогічних кадрів. Автор більше трьох десятків наукових статей і близько тридцяти науково-методичних видань, посібників Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, низки нормативних документів та положень управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

  Коло наукових інтересів — післядипломна педагогічна освіта, освітній менеджмент, проблеми підготовки директорів шкіл до роботи в нових соціально-економічних умовах, підготовка резерву управлінських кадрів для освіти.

  За значний внесок у педагогічну науку і практику нагороджена Грамотою Академії Педагогічних Наук України (1999р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004р.), орденом Української Православної Церкви св. Великомучениці Варвари – ІІ ст., Знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2006р.).

  Монографія Н.І.Клокар – “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підїоду” – 2010 рік.

  ДИРЕКТОР ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  САЗОНЕНКО ГАЛИНА СТЕФАНІВНА

  КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

  Науково-методичний посібник Сазоненко Г.С. – “Акмеологія шкільної освіти” – 2010 рік.

  КАРМАЗА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

  КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУ�

  Освіта: вища – правознавство – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2000 р.).

  Наукове звання: кандидат юридичних наук (“Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві”, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка (2006 р.)). На сьогодні працює на докторською роботою “Проблеми житлового права України” (Київський національний університет імені Т.Шевченка).

  Основні напрями наукової та практичної діяльності: цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право, спадкове право, сімейне право, житлове право.

  Педагогічна та викладацька робота: – старший викладач, доцент кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – асистент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Основне місце роботи та посада: – головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.

  Публікації: співавтор, автор 15 науково-практичних коментарів та  підручників з цивільного, житлового та господарського права; автор 50 наукових статей, опублікованих у виданнях ВАК України. Була офіційним опонентом на захисті 6 кандидатських дисертацій, захищених в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових відносин України.

  Наукові та навчально-методичні праці,

  опубліковані після захисту дисертації

  Науково-практичні посібники

  1. Кармаза О.О. Правовий статус біженця та процедура його отримання / Центр правових досліджень. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. – 128 с.

  2. Кармаза О.О. Спосіб забезпечення виконання зобов’язання: Застава / О.О.Кармаза, В.О.Чопенко. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. – 114 с.

  3. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 328 с.

  4. Кармаза О.О. Все про приватні підприємства: реєстрація, оподаткування, ліцензування та патентування. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. – 180 с.

  5. Кармаза О.О. Спадкові відносини з іноземним елементом // Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб. / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, О.М.Клименко, С.Я.Рабовська, Л.О.Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я.Фуоси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.

  6. Кармаза О.О. Сімейні відносини з іноземним елементом // Сімейний кодекс України: Наук. – практичний коментар / За заг. ред. Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С., 2008. – 1248с.

  7. Житловий кодекс Української РСР: Науково-практичний коментар / С.Я.Фурса, О.О.Кармаза, Є.І.Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2008. – 1280 с.

  8. Кармаза О.О. Ліцензування певних видів господарської діяльності. – К.: Фурса С.Я., 2008. – 200 с.

  9. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практитика: Науково-практичний посібник / С.Я.Фурса, О.О.Кармаза. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 704 с.

  10. Кармаза О.О. Поняття міжнародного цивільного процесу України, його предмет, метод, система та джерела. Принципи міжнародного цивільного процесу // Міжнародний цивільний процес України. Навчальний посібник. Практикум. За редакцією доктора юридичних наук С.Я.Фурси / К.: КНТ, 2010. – 328 С.

  11. Кармаза О.О., Фурса С.Я. Застава як спосіб забезпечення зобов’язання// Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.; за ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 627-654.

  Статті, опубліковані у виданнях ВАК

  1. Кармаза О.О. Науково-практичний коментар розділу Х “Колізійні норми щодо спадкування” Закону України “Про міжнародне приватне право” // Юриспруденція: теорія і практика. – №9 (23), 2006. – С. 10-18.

  2. Кармаза О.О. Предмет регулювання спадкового права у міжнародному приватному праві // Юриспруденція: теорія і практика. – №8 (22), 2006. – С. 24-29.

  3. Кармаза О.О. Проблема методу міжнародного приватного права у сфері спадкування // Зовнішня торгівля право та економіка №2, 2007 – С. 46- 53.

  4. Кармаза О.О. Поняття та ознаки соціального житла за законодавством України // Зовнішня торгівля право та економіка №6, 2008 – С. 180-185.

  5. Кармаза О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії “житло” // Юриспруденція: теорія і практика. – № 3, 2008. – С. 24-29.

  6. Кармаза О.О. Поняття та ознаки житла за законодавством України // Юриспруденція. Теорія і практика. – № 4 (42), 2008. – С. 6-11.

  7. Кармаза О.О. Способи усунення прогалин житлового права (законодавства) України // Юриспруденція: теорія і практика. – №5,2008. – С. 25-32.

  8. Кармаза О.О. Теоретичні аспекти законодавства у сфері житлового права України // Юриспруденція: теорія і практика. – №6,2008. – С. 20-33.

  9. Кармаза О.О. Забезпечення в Україні конституційного права на житло в умовах розгортання світової економічної кризи // Юриспруденція: теорія і практика. – №7 (57), 2009. – С. 37-42.

  10. Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття  та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика. – №12 (62), 2009. – С.  58 – 64.

  11. Кармаза О.О. Нотаріальні дії стосовно житла за законодавством України // Юриспруденція: теорія і практика. – №2, 2010. – С. 9 – 19.

  Навчально-методична література та наукові статті, опубліковані

  в інших виданнях

  1. Кармаза О.О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Цивілістичні проблеми регулювання особистих немайнових і майнових відносин”. – К.: УАЗТ, 2006. – 35 с.

  2. Кармаза О.О. Навчально-методичний матеріал з дисципліни “Порівняльне цивільне право”. – К.: УАЗТ, 2006. – 32 с.

  3. Кармаза О.О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Актуальні проблеми цивільного права”. – К.: УДУФМТ, 2008. – 45 с.

  3. Кармаза О.О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Актуальні проблеми цивільного права та процесу”. – К.: УДУФМТ, 2009. – 63 с.

  4. Кармаза О.О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Порівняльне цивільне право”. – К.: УДУФМТ, 2009. – 50 с.

  5. Кармаза О.О. Регулювання міжнародних спадкових відносин // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – № 2(28), лютий, березень 2007 р. – С. 1 – 2.

  6. Кармаза О.О. Проблеми реалізації громадянами права на житло в Україні // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 261 – 265.

  7. Кармаза О.О. Житлове законодавство України: проблеми та перспективи // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді: Збірник  наукових праць / За ред. В.І.Терентьева, О.В. Козаченка. – Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 13 – 18.

  8. Кармаза О. Теоретичні засади нового житлового законодавства України // Держава і право: de lege praeterita, futura: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. – С. 185-186.

  9. Кармаза О.О. Прийняття нового Житлового кодексу України – один із способів подолання прогалин житлового законодавства // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІІІ Міжнар.наук.конф.студентів і молодих вчених, м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010 р.: у 4 т./ Класичний приватний університет. – Запоріжя: Вид-во КПУ, 2010. – Т. 2. –  С. 102.

  Участь у конференціях, семінарах:

  1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Одеса, 16 – 17 квітня 2010 року )

  2. Міжнародна науково-практична конференція «Правова політика Української держави» (м. Івано-Франківськ, 19-20 лютого 2010 року).

  3. V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Миколаїв, 20-21 березня 2009 року).

  4. XVІІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта” (м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2010 року).

  5. IX Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців «Україна в світовому економічному просторі: шляхи подолання кризи (економіка, фінанси та право)» (м.Київ, 27 березня 2009 року).

  6. Міжнародна науково-практична конференція “V Прибузькі юридичні читання” (м. Одеса, 27-28 листопада 2009 року).

  7.  Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених “Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді” (м.Миколаїв, 25 квітня 2008 року).

  8. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави” (м.Черкаси, 5 червня 2008 року).

  9. Семінар “Верховенство права” (м. Страсбург, Франція, 15-16 червня 2009 року).

  ВЧИТЕЛІ ГІМНАЗІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН № 323 М.КИЄВА

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2