• ПРОГРАМА "ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"

  З метою всебічного сприяння розвитку економічної освіти та науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,  трансформації їх у відповідності до освітніх стандартів, Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого започатковує з 1 січня 1998 року благодійну Програму «Трансформація економічної освіти та науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (далі Програма) строком на 5 років з можливою подальшою пролонгацією.

  Рішення про започаткування Програми було прийнято на засіданні Ради засновників Фонду 17 листопада 1997 року.

  Положення даної Програми схваленої на засіданні Вченої ради економічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка 10 грудня 1997 року.

  1. ОСНОВНА МЕТА ПРОГРАМИ

  Основною метою Програми є всебічне сприяння розвитку економічної освіти та науки в Національному університеті імені Тараса Шевченка, трансформації їх у відповідності до світових стандартів.

  2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ

  1.Підтримка розробки і впровадження нових та розвиток існуючих навчальних курсів економічних дисциплін, поширення прогресивних педагогічних інновацій.

  За даним напрямком підтримуватимуться проекти, спрямовані на розробку чи розвиток курсів економічних дисциплін у напрямку їхньої трансформації до сучасного рівня світової освітньої практики. Нові курси повинні бути зорієнтованими на студента, відбивати різноманітні погляди,спонукати до критичного осмислення та вирішення проблем. Окрім цього курси мають відбивати специфіку сучасної української економіки та проблеми інтеграції України у світове економічне співтовариство. Проекти можуть включати: розробку оригінальних навчальних матеріалів, зокрема підручники та навчальні приклади, що відповідають українським умовам, комп’ютерні навчальні посібники та інші передові засоби навчання.

  2.Підтримка науково – дослідної роботи в галузі економічних наук.

  В рамках цього напрямку підтримуватимуться проекти, пов’язані з оригінальними науковими дослідженнями в галузі економіки, які пов’язані  з розробкою конкретних пропозицій, планів дій та рекомендацій.

  3.Підвищення кваліфікації викладачів, науковців, аспірантів та студентів економічного факультету.

  Підтримуватимуться проекти, спрямовані на різноманітні форми підвищення кваліфікації: участь у конференціях,семінарах, літніх школах,курсах та ін. Пріоритетами за даним напрямком є, також, організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, Днів науки та ін.

  4.Сприяння розвитку партнерської співпраці між економічним факультетом університету та іншими університетами, науковими, державними, комерційними установами тощо.

  У даному напрямку робиться на підтримку проектів, що передбачають співпрацю викладачів та науковців факультету з іншими вузами, академічними, державними установами тощо, у досягненні основної мети Програми. Підтримуватимуться розробки вчених факультету спільно з зарубіжними викладачами та науковцями.

  5.Підтримка досліджень та творчих ініціатив студентів та аспірантів.

  За напрямком всіляко заохочуватимуться наукові дослідження студентів та аспірантів: у формі премій, стипендій, та ін. Виділятимуться гранти на проекти, запропоновані самими студентами та аспірантами, підтримуватимуться заходи по розвитку студентського самоврядування.

  6.Покращення матеріально – технічного та інформаційного забезпечення економічного факультету університету.

  Передбачається підтримка проектів, спрямованих на поліпшення забезпечення навчального процесу та наукових досліджень комп’ютерною та оргтехнікою,розвиток видавничої справи, формування бібліотечного фонду,електронні інформаційні послуги, лінгафонні кабінети, розвиток інфраструктури факультету та ін.

  7.Активізація співпраці випускників університету в рамках даної Програми.

  Ефективна система підтримки та співпраці випускників з Alma Mater є загально прийнятою у цивілізованому світі. Діяльність по створенню та розвитку такої системи підтримуватиметься даною Програмою.

  8.Активізація благодійницької діяльності, направленої на розвиток економічної освіти та науки в університеті.

  Заохочуватимуться заходи,які стимулювали б бізнесові, державні, громадські та інші структури вкладати кошти в розвиток освіти та науки в університеті.

  9.Відкрита графа.

  Вище зазначені напрямки не є вичерпними. Програма відкрита для будь-яких пропозицій заходів, які спрямовані на розвиток сучасної економічної освіти та науки в університеті. Програма всіляко сприяє ініціативам, направленим на досягнення основної мети Програми.

  Вказані пріоритети напрямки можуть бути доповненими та зміненими в процесі реалізації Програми у відповідності до насущних проблем розвитку економічної освіти та науки в університеті.

  3. ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

  1.Джерела формування майна та коштів Програми

  Майно та кошти Програми складають:

  • внески засновника програми;
  • благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер (на розвиток Програми), надалі фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
  • надходження від проведення благодійних компаній зі збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів тощо;

  інші джерела, не заборонені законодавством України.

  2.Форми здійснення благодійної діяльності Програми

  Благодійна діяльність Програми здійснюється в операційно – грантовій формі.

  Операційна форма являє собою цільову підтримку заходів визначених та затверджених Експертною радою Програми.

  Грантова форма являє собою надання на конкурсній основі гранту для реалізації проекту.

  Грантова форма є пріоритетною в діяльності Програми.

  Всі заходи незалежно від того в якій формі здійснюватиметься їх підтримка, мають бути оформлені у вигляді проекту.

  3.Матеріально – фінансове забезпечення діяльності Програми

  Кошторис витрат Програми приймається Експертною радою Програми.

  Регулярно, як правило раз у квартал, Експертна рада на своєму засіданні визначає:

  1.Частину, яка буде використана в операційній формі. При цьому рада затверджує заходи, які фінансуються з цієї частини та кошторис витрат по кожному з них.

  2.Частину коштів, яка буде використана в грантовій формі. При цьому оголошується конкурс проектів, його умови, строки, критерії оцінки та відбору проектів.

  3. частину коштів, яка буде використана на адміністративно – господарчу діяльність, спрямовану на виконання Програми (відшкодування витрат, обумовлених виконання роботи в Експертній раді, координатора, секретаря, матеріальне забезпечення Програми та інше). Ця частина коштів не може перевищувати 20 відсотків від загального кошторису витрат за Програмою.

  Загальний кошторис підписується Головою Експертної ради,координатором та затверджується Президентом (Віце – президентом) Фонду.

  Витрати коштів з частин, визначених у пунктах 1 і 2 здійснюється у відповідності до затверджених кошторисів.

  Поточне використання коштів, визначених у пункті 3, здійснює координатор Програми. Програма забезпечується комп’ютером, оргтехнікою та іншим обладнанням, необхідним для її ефективного функціонування.

  4.Порядок проведення конкурсу проектів на здобуття гранту.

  Після визначення Експертною радою Програми частини коштів, які виділяються на гранти, оголошується конкурс проектів. Строки проведення конкурсу, його умови та критерії оцінки і відбору проектів встановлюються Експертною радою та мають бути доведеними до всіх бажаючих взяти участь в конкурсі.

  Проект на конкурс може бути поданий:

  • від університету в цілому, від економічного факультету чи його структурних підрозділів: кафедр, лабораторій, органів студентського самоврядування тощо;
  • від групи вчених, викладачів, аспірантів, студентів;
  • індивідуально від викладача, наукового співробітника, аспіранта,студента.

  Кожний проект має складатися з реєстраційної картки до нього, анотації (до 1сторінки), опису змістовної частини, бюджету та додатків (див. «Інструкція з підготовки проекту»).

  У всіх проектах крім індивідуальних має бути визначеним керівник проекту.

  Інструкція з підготовки проекту наведена у додатку 1. Кожен проект подається в двох примірниках та в електронному вигляді у редакторі Word.

  Основними критеріями оцінки проектів, поданих на конкурс є:

  1.      Відповідність проекту меті Програми та пріоритетним напрямкам,його актуальність.

  2.      Наявність інноваційного підходу у запропонованому проекті.

  3.      Комплексний характер проекту.

  4.      Кількість осіб, які можуть скористатися результатами проекту.

  5.      Претенденти володіють необхідним досвідом, «ноу – хау», щоб виконати проект.

  6.      Можливості продовження проекту після закінчення дії гранту.

  У встановлені Експертною радою строки проекти подаються до координатора, який реєструє подані проекти та передає на розгляд Експертної ради. Після цього Експертна рада організовує процедуру оціни та відбору кращих проектів. Основними підходами в оцінці проектів є рейтинговий показник та незалежна експертна оцінка проектів.

  Експертна рада може рекомендувати внести зміни до проекту чи до його бюджету.

  Результатом розгляду має бути затверджений до підтримки перелік проектів з визначеним бюджетом.

  Після закінчення гранту Експерта рада заслуховує звіти про виконання проектів та затверджує (чи не затверджує) їх. Звіт складається з двох частин: аналітичного та фінансового. Аналітичний подається в довільній формі та являє собою опис результатів виконання проекту. Форма фінансового звіту наведена у додатку.

  За результатами конкурсів грантів Експертна рада регулярно звітне Вченій раді економічного факультету.

  4. ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОГРАМИ

  1. Експертна рада Програми є колегіальним органом, який визначає та затверджує заходи, які проводитимуться за Програмою.

  2. Експертна рада:

  • визначає пріоритетні напрямки діяльності Програми;
  • затверджує кошторис Програми, а саме, визначає частини коштів,які розподіляються в операційній, грантовій формах та на адміністративно – господарське забезпечення діяльності Програми;
  • затверджує перелік заходів, які підтримуються в операційній формі та їх бюджети;
  • встановлює умови та строки конкурсу грантів;
  • встановлює критерії оцінки та відбору кращих проектів;
  • організовує експертний відбір кращих проектів до фінансування;
  • заслуховує звіти про виконання проектів;
  • затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи.

  3.Порядок формування членів Експертної ради.

  Експертна рада Програми обирається Вченою радою економічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка у кількості 9 членів. Головою Експертної ради є професор, який призначається рішенням Вченої ради факультету.

  Координатор Програми є членом Експертної ради за посадою та також обирається вченою радою факультету.

  4.Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Всі рішення приймаються більшістю голосів. У випадку рівності голосів рішення Голови є вирішальним.

  5.Голова Експертної ради:

  – забезпечує проведень засідань ради;

  – організує експертну діяльність ради;

  – здійснює керівництво заходів, підтриманих в операційній формі;

  – здійснює керівництво грантів;

  – визначає принципи оплати праці осіб залучених до виконання Програми;

  – репрезентує Програму та напрямки її діяльності;

  – підписує висновки експертної ради та загальні кошториси витрат Програми.

  5. КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ.

  1. Координатор програми є працівник Фонду, який здійснює практичну організацію діяльності Програми у відповідності з рішеннями керівних органів Фонду, Експертної ради, Голови Експертної ради та під його безпосереднім керівництвом і контролем.

  2. функціональними обов’язками координатора є:

  – розробка структури, положень, перспективних і поточних планів роботи Програми;

  – складання кошторисів на витрати за Програмою;

  – координація заходів, підтриманих в операційній формі;

  – організація та проведення конкурсів грантів;

  – організація адміністративно – господарчого забезпечення діяльності Програми, а саме, координатор є розпорядником коштів виділених на дані потреби; витрати здійснюються за фінансовими заявками координатора;

  – візує всі документи щодо фінансування проектів;

  – організовує інформаційне забезпечення Програми.

  3. Координатор у своїй діяльності підзвітний дирекції фонду; Вченій раді економічного факультету та Голові Експертної ради.

  6. ПРОЛОНГАЦІЯ ПРОГРАМИ,

  Програма може бути пролонгованою на 5 років, якщо Фонд і університет не будуть заперечувати проти цього.

  7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРОГРАМИ.

  Реалізація Програми може бути припиненою:

  а) за ініціативою Фонду;

  б) за ініціативою університету;

  в) у випадку порушення законодавства України в ході її реалізації.

  У випадках а) та б) відповідно Фонд та університет мають повідомити про рішення не менш як за 1 місяць. Залишок коштів на рахунку Програми повинен бути витрачений за напрямками діяльності Програми.

  ІНСТРУКЦІЯ з підготовки проекту

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2